Τα νομοσχέδια για τα Υφυπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού στις προτεραιότητες της Βουλής

Τα νομοσχέδια για τη δημιουργία των Υφυπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης, τα νομοσχέδια για τον εσωτερικό έλεγχο και την πάταξη της διαφθοράς στην Αστυνομία και οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου για τις φορολογίες στις αναδιαρθρώσεις δανείων και εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, ιεραρχούνται από την υπηρεσία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τη Διεύθυνση της Βουλής στις νομοθετικές προτεραιότητες με την επανέναρξη των εργασιών, μετά τις θερινές διακοπές.

Η ιεράρχηση φέρει αυξημένο φόρτο εργασίας στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Νομικών.

Κρίθηκε ότι στην Επιτροπή Νομικών εκκρεμούν 12 σημαντικά νομοθετήματα, 10 στην Επιτροπή Οικονομικών, 2 στην Εσωτερικών, 1 στην Εμπορίου και 1 στη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στην Επιτροπή Εμπορίου εκκρεμεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο νόμος για την έκδοση Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με το άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

Στην Επιτροπή Μεταφορών εκκρεμεί το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο για την απασχόληση των Λιμενεργατών, σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Συμβουλίου Λιμενεργασίας για τον ορθότερο καταμερισμό ψήφων ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε αυτό να συνάδει με τον εκσυγχρονισμένο τρόπο λειτουργίας που προωθείται στο Λιμάνι Λεμεσού.

Στην Επιτροπή Εσωτερικών εκκρεμεί το εναρμονισιτικό νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί τον περί Προσφύγων Νόμο, προς αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που κρίνεται ως σημαντικό από τα εκκρεμούντα ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών είναι το νομοσχέδιο με το οποίο παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκμισθώνει μέρος παραλίας για σκοπούς μαρίνων και χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Στην Επιτροπή Νομικών από τα εκκρεμούντα νομοθετήματα αξιολογήθηκαν ως σημαντικότερα το νομοσχέδιο με το οποίο κατοχυρώνεται το γενικό δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στις πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές και η θέσπιση του ειδικού νομικού πλαισίου άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Στο νομοσχέδιο προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής του, οι κανόνες που διέπουν την ενάσκηση του δικαιώματος, τις υποχρεώσεις της διοίκησης, καθώς και τις δυνατότητες που δίνονται στον πολίτη εάν πιστεύει ότι το δικαίωμα πρόσβασης δεν γίνεται σεβαστό και εισάγεται ο θεσμός του Επιτρόπου Πληροφοριών, ο οποίος θα ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας και θα είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο τροποποιεί το νόμο για το Κρατικό Αρχείο έτσι ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις διατάξεις που προτείνονται με το νομοσχέδιο για το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα.

Ειδικότερα, στόχος του νομοσχεδίου είναι όπως οι διατάξεις που ρυθμίζουν το γενικό δικαίωμα πρόσβασης σε αρχεία του δημοσίου εφαρμόζονται κατά τρόπο νομικά συμβατό με τις προτεινόμενες, βάσει του νομοσχεδίου για πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα, διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση στα αρχεία που βρίσκονται, υπό την εποπτεία του Κρατικού Αρχείου.

Το τρίτο νομοσχέδιο ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας και έχει σκοπό τη σύσταση και τη λειτουργία αυτόνομης ειδικής Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Αστυνομία, υπαγόμενη διοικητικά και επιχειρησιακά στον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα είναι αρμόδια, υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα, για τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών για θέματα διαφθοράς στην Αστυνομία, και για τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττουν μέλη της Αστυνομίας.

Το τέταρτο νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Αστυνομίας νόμο, ενισχύοντας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αστυνομία.

Το πέμπτο νομοσχέδιο ρυθμίζει Ορισμένες Ανακριτικές Εξουσίες των υπό κάλυψη Αστυνομικών με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας στην πρόληψη και εξιχνίαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων, με την κάλυψη δραστηριοποίησης υπό κάλυψη αστυνομικών.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες έκδοσης εξουσιοδότησης για δραστηριοποίηση των υπό κάλυψη αστυνομικών, την προστασία της ταυτότητας τους με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, καθώς και τον τρόπο κατάθεσης τους ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το έκτο νομοσχέδιο που αξιολογείται σημαντικό, μεταξύ των νομοθετημάτων που εκκρεμούν στην Επιτροπή Νομικών, είναι αυτό που ρυθμίζει την προστασία προσώπων από συμπεριφορά που είναι παρενοχλητική και από συμπεριφορά που συνιστά παρενοχλητική παρακολούθηση, καθώς και άλλα συναφή θέματα.

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ποινικοποίηση των αδικημάτων της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, με διαφοροποίηση στις ποινές που επιβάλλονται, αναλόγως της έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης και των συνεπειών της στο θύμα, όπως αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο, καθώς και ο καθορισμός των περιστάσεων, οι οποίες θα προσμετρώνται ως επιβαρυντικές κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Το έβδομο νομοσχέδιο θεσπίζει τις διαδικασίες και τους κανόνες λειτουργίας του θεσμού της πρωτοβουλίας των πολιτών με βάση τον οποίο παρέχεται ευχέρεια στους πολίτες της Δημοκρατίας να υποβάλλουν αίτημα προς την Κυβέρνηση για να αναλάβει δράση σε συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητας της, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση, και παράλληλα ρυθμίζει την υποχρέωση της Κυβέρνησης να εξετάζει τέτοιο αίτημα στην περίπτωση που υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών.

Το όγδοο νομοσχέδιο τροποποιεί το νόμο για την Ίδρυση και Λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου, έτσι ώστε να δημιουργήσει αποτελεσματικές θεραπείες στο κυπριακό δίκαιο όπως απαιτεί το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που να ανταποκρίνονται σε ισχυρισμούς παραβίασης των Άρθρων 2 και 3 της Σύμβασης σε περίπτωση απέλασης, απομάκρυνσης ή επιστροφής και όπως απαιτούν τα ανάλογα Άρθρα 19.2 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ένατο νομοσχέδιο είναι εναρμονιστικό και έχει σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L257 της 28/08/2014 σ. 0073).

Το δέκατο νομοσχέδιο είναι επίσης εναρμονιστικό και έχει σκοπό την τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου ώστε ο ορισμός του εγγράφου να συμπεριλαμβάνει και τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονικές σφραγίδες, ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ

Με την τροποποίηση αυτή θα καταστεί δυνατή η προσκόμιση των ηλεκτρονικών εγγράφων, υπογραφών και σφραγίδων ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές και αστικές διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Εναρμονιστικό και το εντέκατο νομοσχέδιο, το οποίο έχει σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της Ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις» έτσι ώστε να ρυθμίζονται τα περί της έκδοσης και εκτέλεσης της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δωδέκατο εκ των σημαντικών νομοσχεδίων που εκκρεμούν στην Επιτροπή Νομικών προβλέπει συμπληρωματικά μέτρα προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και μέτρα επιείκειας για εκείνους που εμπλέκονται, αλλά συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές, για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς.

Σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των εκκρεμούντων νομοθετημάτων στην Επιτροπή Οικονομικών, πρώτο είναι το νομοσχέδιο για τη θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού και για τη θεσμοθέτηση Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα τουρισμού ο οποίος θα προΐσταται του υφυπουργείου.

Ειδικότερα σκοπείται η σύσταση εποπτικής Αρχής που θα έχει εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για το τουρισμό, ο αποτελεσματικότερος σχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της τουριστικής υποδομής και δραστηριότητας στην Κύπρο, ώστε να επέλθουν οφέλη στην κυπριακή οικονομία και στην αγορά εργασίας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο θεσπίζει το νόμο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και για τη θεσμοθέτηση Yφυπουργού παρά τω Πρόεδρω Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος θα προΐσταται του υφυπουργείου.

Η λειτουργία του προτεινόμενου θεσμού αναμένεται να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το τρίτο νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμο με σκοπό να επεκταθεί η υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων αποθανόντος προσώπου, αναφορικά με την φορολογική υποχρέωση τους που προκύπτει δυνάμει των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 έως 2016.

Το τέταρτο νομοσχέδιο καταργεί τον περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ψήφιση του νόμου, χωρίς την ώθηση σχετικών κανονισμών για την εφαρμογή του υπό αναφορά νόμου, λόγω επιφυλάξεων που είχαν εκφραστεί

Το έκτο σημαντικό νομοθέτημα είναι η πρόταση νόμου που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας, στις 23 Ιουνίου 2017 για την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης και Κοινωνικής Συνοχής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης και Κοινωνικής Συνοχής, για χρηματοδότηση ή η οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων στη Δημοκρατία, η σταδιακή αποζημίωση των καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας που απώλεσαν καταθέσεις πέραν των πρώτων εκατό χιλιάδων ευρώ, των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου των οποίων οι καταθέσεις μετετράπησαν σε μετοχικό κεφάλαιο, των κατόχων αξιογράφων των πιο πάνω τραπεζικών ιδρυμάτων και των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά την 25η Μαρτίου.

Έβδομο σημαντικό νομοθέτημα είναι η πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, του Προέδρου του ΔΗΣΥ, και των Βουλευτών του κόμματος του Μάριου Μαυρίδη και Ονούφριου Κουλλά η οποία διαλαμβάνει ότι για περίοδο μέχρι 31/12/2018, τα έξοδα χαρτοσήμων που θα προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι του ποσού των υφιστάμενων οφειλών είναι μηδενικά.

Η πρόταση νόμου για τα χαρτόσημα όπως και οι ακόλουθες προτάσεις νόμου, κατατέθηκαν από τον κ. Νεοφύτου και τους ίδιους Βουλευτές στην τελευταία νομοθετικού περιεχομένου συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής.

Πρόκειται για την πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο, ώστε για περίοδο μέχρι 31/12/2018, να μην επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου και κατά τρόπο που το κόστος της αναδιάρθρωσης να μην είναι απαγορευτικό για τους οφειλέτες σε αναδιαρθρώσεις των δανείων τους.

Πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, ώστε σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και για περίοδο μέχρι 31/12/2018, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος βαρύνει το εν λόγω ακίνητο να μεταφέρεται κατά τη μεταβίβαση από τον δανειολήπτη στο δανειστή επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

Πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο, ώστε μέχρι 31/12/2018, σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος επί του συγκεκριμένου ακινήτου βαρύνει το εν λόγω ακίνητο να μεταφέρεται κατά την μεταβίβαση από το δανειολήπτη στο δανειστή.

Πηγή: ΚΥΠΕ