Αίρεται το προβάδισμα των τραπεζών έναντι άλλων πιστωτών πτωχεύσαντος

Με νόμο που ψήφισε η Βουλή, μετά από πρόταση νόμου του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, αίρεται το προβάδισμα των τραπεζών επί περιουσιακών στοιχείων πτωχεύσαντος για τις εξασφαλίσεις σε πιστωτές.

Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε με 47 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον και σύμφωνα με τον εισηγητή της διορθώνει στρέβλωση που προκλήθηκε με το σχετικό νόμο του 2015, ο οποίος περιέχει λάθος και περιλαμβάνει στις εξασφαλίσεις μόνο ενυπόθηκο ακίνητο.

Πρόσθεσε ότι ως αποτέλεσμα του νόμου του 2015, πολλοί πιστωτές πτωχεύσαντος που κατείχαν άλλες εξασφαλίσεις βρέθηκαν εκτεθειμένοι, καθώς η εξασφάλιση περιλαμβάνει μόνο ακίνητο.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του συστήματος και να επαναφέρουμε το νόμο με τη σωστή ορολογία που υπήρχε πριν την τροποποίηση του 2015», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστος Δαμιανού είπε πως με το νόμο γίνεται διόρθωση της στρέβλωσης υπέρ όλων των υπολοίπων, πλην των τραπεζών, και προς όφελος των επιχειρήσεων που δυνατόν να διατηρούν άλλες εξασφαλίσεις από πτωχεύσαντα. Πρόσθεσε πως μέχρι τώρα σε περιπτώσεις πτωχεύσεων οι τράπεζες ελάμβαναν τη μερίδα του λέοντος στην εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντα.

Η Βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου εξέφρασε την άποψη ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν είναι αναγκαία, καθώς δεν θα αλλάξει τον ορισμό του «εξασφαλισμένου πιστωτή» και πως η ρύθμιση αντίκειται σε άρθρα του Συντάγματος σχετικά με την ισότητα, την ελευθερία του συμβάλλεσθαι και το δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, με το νόμο επέρχεται τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “εξασφαλισμένος πιστωτής”, ώστε να σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει υποθήκη, εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου ή κατέχει οποιοδήποτε ενέχυρο, δικαίωμα επίσχεσης, άλλη επιβάρυνση ή άλλη εξασφάλιση επί της περιουσίας του χρεώστη ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής ως ασφάλεια για χρέος που οφείλεται σε αυτόν από το χρεώστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με επισημάνσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στην Επιτροπή, σε περίπτωση πτώχευσης προσώπου ή εταιρείας, η περιουσία διαμοιράζεται κατά σειρά προτεραιότητας, ήτοι πρώτα στους εξασφαλισμένους πιστωτές και μετά στους μη εξασφαλισμένους πιστωτές.

Επίσης, αναφέρεται ότι μέχρι το έτος 2015 εξασφαλισμένος πιστωτής εθεωρείτο κάθε πρόσωπο το οποίο κατείχε εξασφάλιση είτε επί ακινήτου κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο είτε άλλης μορφής εξασφάλιση, όπως για παράδειγμα ενεχυρίαση επί μετοχών.

Με την τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου το 2015, ο ορισμός του όρου “εξασφαλισμένος πιστωτής” περιορίστηκε, κατά τρόπο που κάποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει ότι περιλαμβάνει μόνο πιστωτή που έχει εξασφάλιση κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο και όχι άλλου είδους εξασφάλιση. Ως εκ τούτου, πιστωτής ο οποίος έχει προς όφελός του ενεχυρίαση μετοχών, σε περίπτωση πτώχευσης του χρεώστη, δεν έχει προτεραιότητα, αλλά κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με όλους τους άλλους ανεξασφάλιστους πιστωτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ