Κομισιόν: Μια μόνο διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Μία μόνο διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου περιέχεται στο μηνιαίο πακέτο της Κομισιόν και αφορά τη νομοθεσία για τους χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν καλεί την Κύπρο και τη Ρουμανία να συμμορφωθούν με τις βασικές διατάξεις της οδηγίας για το θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ).

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος —όπως αυτός που προκαλείται από την οδική, τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία— αποτελεί την υπ` αριθμό δύο περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χάρτες θορύβου που να παρουσιάζουν την έκθεση στον θόρυβο εντός των μεγαλύτερων οικισμών, κατά μήκος των βασικών σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων και γύρω από τα κύρια αεροδρόμια.

Οι χάρτες αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό μέτρων στα σχέδια δράσης για τον θόρυβο. Η Κύπρος και η Ρουμανία εξακολουθούν να μην έχουν εγκρίνει όλους τους χάρτες θορύβου και όλα τα σχέδια δράσης για το θόρυβο όσον αφορά τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τους μεγάλους οδικούς άξονες. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να απευθύνει στην Κύπρο και στη Ρουμανία προειδοποιητική επιστολή, καλώντας τες να συμμορφωθούν με τις βασικές υποχρεώσεις της οδηγίας για το θόρυβο εντός δύο μηνών.

Το πακέτο των διαδικασιών επί παραβάσει περιέχει επιπλέον και δύο παραπομπές για την Ελλάδα, όπου η Κομισιόν την καλεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου (C-149/14) από τις 23 Απριλίου 2015.

Στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου), επειδή δεν καθόρισε επαρκείς ευπρόσβλητες ζώνες, ούτε κατάρτισε προγράμματα δράσης για τις εν λόγω ζώνες. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έκδοση της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει καταρτίσει κανένα πρόγραμμα δράσης για τις πρόσφατα χαρακτηρισμένες ευπρόσβλητες ζώνες. Ως εκ τούτου, αυτές οι ζώνες δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους στόχους για τους οποίους έχουν καθοριστεί, δηλαδή να προστατεύουν τα ύδατα από τη νιτρορύπανση. Δεδομένου ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την έκδοση της απόφασης, η Κομισιόν αποστέλλει πλέον στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, προτού παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο και ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

Η Κομισιόν καλεί επιπλέον την Ελλάδα να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Prüm (αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου) που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες σχετικά με το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα εθνικά στοιχεία ταξινόμησης οχημάτων, και αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια.

Το Σεπτέμβριο του 2016 απεστάλη στις ελληνικές αρχές προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει πλήρως τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αξιολόγησης όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων. Η Κομισιόν ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να ολοκληρώσει γρήγορα τη διαδικασία για την πλήρη συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ