Στο Υπουργείο Εργασίας η άδεια για ιδιωτική απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων

Με 50 ψήφους υπέρ και μία εναντίον η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο, με το οποίο η αρμοδιότητα για παραχώρηση άδειας ιδιωτικής απασχόλησης δημοσίου υπαλλήλου, μετατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Εργασίας.

Η Βουλή με 49 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον ενέκρινε τους κανονισμούς με τους οποίους γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων έγκρισης του ύψους των οδοιπορικών και της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία των δημοσίων υπαλλήλων από το Υπουργείο Οικονομικών στον οικείο Γενικό Διευθυντή Υπουργείου, ή Προϊστάμενο ανεξάρτητης υπηρεσίας.

Η Ολομέλεια υπερψήφισε με 48 ψήφους υπέρ και 3 αποχές τροπολογία επί του νομοσχεδίου, που διαλαμβάνει διάταξη ότι θα ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε ετήσια βάση για τις άδειες ιδιωτικής απασχόλησης που παραχωρήθηκαν και ότι η ενημέρωση θα περιλαμβάνει πλήρη αιτιολόγηση για τις άδειες που παραχωρήθηκαν.

Στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής αναφέρεται ότι σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η αρμοδιότητα εξέτασης αίτησης για ιδιωτική απασχόληση δημόσιου υπαλλήλου να μεταφερθεί από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να καθοριστεί ότι άδεια ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιο υπάλληλο θα παρέχεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή , ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η υφιστάμενη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για παραχώρηση άδειας ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιους υπαλλήλους είναι χρονοβόρα και περίπλοκη και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο όπως απλοποιηθεί και εκσυγχρονιστεί.

Με τη μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται μείωση του διοικητικού κόστους, όπως και του χρόνου εξέτασης των σχετικών αιτήσεων.

Οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης άδειας ιδιωτικής απασχόλησης σε δημόσιους υπαλλήλους αναμένεται να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την αδειοδότηση της ιδιωτικής απασχόλησης δημόσιου υπαλλήλου.

Σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς για τα οδοιπορικά και τις υπερωρίες στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών αναφέρεται πως με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή, οι ισχύοντες κανονισμοί διαλαμβάνουν ότι κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών καταβάλλεται σε υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα συνεπάγονται οδοιπορικά ομοιόμορφου χαρακτήρα και το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με βάση την υφιστάμενη πρακτική, το ύψος του εν λόγω επιδόματος καθορίζεται κατά περίπτωση στη βάση του μέσου αριθμού των χιλιομέτρων που διανύονται σε μηνιαία βάση για αντιπροσωπευτική περίοδο και των εν ισχύι επιδομάτων οδοιπορικών, ενώ αναθεωρείται αυτόματα με βάση τις διακυμάνσεις στις τιμές τους.

Περαιτέρω, με βάση τους ίδιους κανονισμούς, κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αποζημίωση καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους που απασχολούνται υπερωριακά μεταξύ άλλων “με το κομμάτι” και το ύψος της καθορίζεται επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση, βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπολογίζεται στη βάση του μέσου χρόνου απασχόλησης για κάθε εργασία, τη μέση ωριαία αμοιβή του χαμηλότερου μισθοδοτικά επηρεαζόμενου προσωπικού και την εκάστοτε ισχύουσα φόρμουλα υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης.

Σημειώνεται επίσης ότι η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αποζημίωση περιορίζεται ρητά στις περιπτώσεις που η εργασία μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργασία “με το κομμάτι”, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση σε συνάρτηση με τις σχετικές διατάξεις του κρατικού προϋπολογισμού για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές μεταξύ των ωρών 7 π.μ. και 5 μ.μ. αποκλειστικά σε ελεύθερο χρόνο.

Το κατ’ αποκοπήν επίδομα οδοιπορικών δεν αφορά στο ωφέλημα που παραχωρείται σε ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματούχους.

Η Ολομέλεια της Βουλής ανέβαλε για μία εβδομάδα τη συζήτηση και ψηφοφορία για το τροποποιητικό νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τη συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου στη διοίκηση δημόσια ή μη δημόσιας εταιρείας ή και την κατοχή μετοχών που προσδίδουν σε αυτόν δικαίωμα στον έλεγχο ή στη διοίκηση της εταιρείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ