Πενήντα οχτώ ασυνόδευτοι ανήλικοι τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες το 2017

Το “Hope For Children” CRC Policy Center έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το Πιλοτικό Πρόγραμμα Αναδοχής Ασυνόδευτων Ανήλικων Αιτητών / Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Πενήντα οχτώ ασυνόδευτοι ανήλικοι τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες τη χρονιά αυτή.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center είναι ο τελικός δικαιούχος του έργου και για την υλοποίηση του βρισκόταν σε στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Στόχος, όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου, ήταν η φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών / δικαιούχων διεθνούς προστασίας από εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς, η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται στην εν λόγω ομάδα στόχου.

Αξιολογήθηκαν από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους ογδόντα υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες, αφού είχαν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Σε επόμενο στάδιο, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων με θέμα την αναδοχή και τον ρόλο των ανάδοχων γονιών με σκοπό να βοηθήσει τους υποψήφιους γονείς να πάρουν την απόφαση της αναδοχής συνειδητά. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν μέσω βιωματικών εργαστηρίων σε ομάδες 10-15 ατόμων.

Συνολικά μέχρι σήμερα και μέσα από την υλοποίηση του έργου, τοποθετήθηκαν σε οικογένειες πενήντα οκτώ ασυνόδευτοι ανήλικοι, κηδεμόνας των οποίων είναι η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ συνολικά έχουν εγκριθεί εξήντα τέσσερις ανάδοχες και φιλοξενούσες οικογένειες. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του οργανισμού ανέλαβαν την συνεχή παρακολούθηση και στήριξη των οικογενειών στις οποίες τοποθετήθηκαν οι ανήλικοι.

Μέσα από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με σκοπό την αξιολόγηση των διαδικασιών, οι προσφερόμενες υπηρεσίες βαθμολογήθηκαν με ψηλά σκορ (ΜΟ = 4.145 με μέγιστη βαθμολογία το 5), ενώ οι δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν στην εκπαίδευση βαθμολογήθηκαν επίσης με ψηλό σκορ (ΜΟ = 4.76).

Πηγή: ΚΥΠΕ