Συνεχίζει να αυξάνεται η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια (Πίνακας)

Η αύξηση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων αναμένεται να συνεχιστεί και το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ για τα καταναλωτικά και τα επιχειρηματικά δάνεια δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική αλλαγή.

Tης Αλεξίας Καφετζή

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για την κατάσταση των τραπεζικών χορηγήσεων, η ζήτηση δανείων στην Κύπρο για στεγαστικούς σκοπούς είτε αφορά ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις, συνέχισε να αυξάνεται στο τρίτο τρίμηνο του 2017, μία τάση που κρατάει από το 2015 και δείχνει ότι η κυπριακή οικονομία έχει μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης και στον κρίσιμο τομέα των στεγαστικών.

Η έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά:

Προσφορά δανείων

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στη ζώνη του ευρώ, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, τα αντίστοιχα κριτήρια προς νοικοκυριά για στεγαστικούς, καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν χαλαρότερα.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια τους για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά αναμένεται να χαλαρώσουν περαιτέρω.

Ζήτηση δανείων

Η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς, συνέχισε να καταγράφει αύξηση και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, τάση που άρχισε από τις αρχές του 2015, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη σθεναρή οικονομική δραστηριότητα αλλά και την αυξημένη δραστηριότητα αναδιάρθρωσης δανείων. Η ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο για το τέταρτο τρίμηνο του 2017, η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση. Σε αντίθεση, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, η καθαρή ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Ζήτηση για δάνεια ή πιστωτικά όρια προς επιχειρήσεις

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει αύξηση από το τρίμηνο του 2016 σε συνάρτηση με το σθεναρό οικονομικό περιβάλλον. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση στην καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, οφειλόταν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους και όχι για σκοπούς πάγιων επενδύσεων.

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα παραμείνει αμετάβλητη. Σε αντίθεση, στη ζώνη του ευρώ η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Όπως και στην περίπτωση των επιχειρήσεων, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά στην Κύπρο παρέμειναν αμετάβλητα και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα και με τις προσδοκίες των τραπεζών, όπως αυτές καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι.

Όσον αφορά τους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά, αυτοί έγιναν χαλαρότεροι. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι το περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια κατέγραψε περαιτέρω μείωση, ως αποτέλεσμα της άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό.

Όσον αφορά τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στην Κύπρο, ενώ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να γίνουν χαλαρότερα.

Η καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών (η οποία κατέγραψε αύξηση για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο), η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και οι προοπτικές της αγοράς κατοικιών. Επιπλέον, η έλλειψη εναλλακτικής χρηματοδότησης από άλλα τραπεζικά ιδρύματα είχε επίσης θετική επίδραση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων. Σε γενικές γραμμές, η επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι ευοίωνες προοπτικές στον κατασκευαστικό τομέα, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων, φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στην
ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεχιζόμενη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 τόσο οι τράπεζες στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά.

Ο πίνακας της Κεντρικής Τράπεζας δείχνει πως μεταβάλλονται οι συνθήκες για την χορήγηση δανείων από τις τράπεζες