Η BOC Asset Management ανακοίνωσε τη διαχείριση και διάθεση του πρώτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η BOC Asset Management (BOCAM) ανακοίνωσε τη διαχείριση και διάθεση του πρώτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ BOC European Equity Fund of Funds, που έχει συσταθεί κάτω από την ομπρέλα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου BOC Common Funds (αριθμός άδειας ΟΣΕΚΑ 11/78).

Ταυτόχρονα, σε σημερινή ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει ότι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) με την επωνυμία BOC Asset Management (BOCAM) «αφορά μόνο στη μεταφορά του αρχικού κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου, με σκοπό την ίδρυση της νέας εταιρείας».

«Η BOC Asset Management έχει αδειοδοτηθεί και η λειτουργία της εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας ΟΣΕΚΑ ΕΔ 5/78/2012», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφορικά με το BOC European Equity Fund of Funds, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι ο επενδυτικός σκοπός του είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση επενδύσεων κυρίως σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν στην Ευρώπη, πρωτίστως μέσω κεφαλαιακών κερδών αλλά και εισοδήματος, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Προσθέτει ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ενεργό διαχείριση των επενδύσεων του BOC European Equity Fund of Funds για την επίτευξη του στόχου του μέσα από μια διεξοδική και αυστηρή διαδικασία επιλογής ΟΣΕΚΑ ή και ΟΣΕ, κατά κύριο λόγο στις ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές.

Αναφέρει επίσης ότι οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν μια κατηγορία χαρτοφυλακίων συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνουν από επενδυτές, σε κινητές αξίες και ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία και προσθέτει ότι «ΟΣΕΚΑ είναι μια κοινή περιουσία η οποία σχηματίζεται από κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τους επενδυτές. Η κοινή αυτή περιουσία τελεί υπό τη διαχείριση της Εταιρίας (Asset Management Company) και κατατίθεται προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα (Custodian)».

Η περιουσία (ενεργητικό) ενός ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, «διαιρείται σε ισάξια μερίδια τα οποία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τα μερίδια που κατέχει ο καθένας. Οι μεριδιούχοι συμμετέχουν τόσο στα κέρδη, έσοδα όσο και στις ζημιές και έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση και επένδυση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ».

Αναφέρει επίσης ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ προσφέρονται σαν επενδυτική επιλογή τόσο για θεσμικούς όσο και για ιδιώτες επενδυτές και διέπονται από αυστηρό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και θεωρούνται διεθνώς ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή.

BOC Asset Management Ltd (BOCAM)

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) έχει συσταθεί υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου και προσθέτει ότι έχει λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

«Θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές κυρίως τη διαχείριση και φύλαξη μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) που θα καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες των πελατών στη Κύπρο», προσθέτει.

Η εταιρεία, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, θα προσφέρει και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως: Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών, διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE), Συμβουλευτική Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών και Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services).

Πηγή: ΚΥΠΕ