ΚΤΚ: Χαλαρότερα για πρώτη φορά από το 2010 τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά

Αμετάβλητα παρέμειναν το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις στην Κύπρο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ, για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2010, τα αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς έγιναν χαλαρότερα, σύμφωνα με έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Ιανουαρίου του 2018 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Αξιοσημείωτο, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «είναι επίσης το γεγονός ότι τα κριτήρια χορήγησης για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν για πρώτη φορά χαλαρότερα από την έναρξη της διεξαγωγής της έρευνας για την Κύπρο το 2008».

Στη ζώνη του ευρώ, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, τα αντίστοιχα κριτήρια προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς έγιναν χαλαρότερα.

Αναφορικά με το 2018, η ΚΤΚ διαπιστώνει, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ότι τα κριτήρια των τραπεζών για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά αναμένεται να γίνουν ακόμα χαλαρότερα, ενισχύοντας τις μελλοντικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναμένεται να γίνουν χαλαρότερα, σημειώνεται στην έρευνα.

Ζήτηση δανείων

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΤΚ, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά συνέχισε να καταγράφει αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη σθεναρή οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την αυξημένη δραστηριότητα αναδιάρθρωσης δανείων και προσφορά νέου δανεισμού.

Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επίσης αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2018, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες δανείων, αναφέρεται στην έκθεση.

Ζήτηση για δάνεια ή πιστωτικά όρια προς επιχειρήσεις

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει, σε γενικές γραμμές, αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε συνάρτηση με το συνεχιζόμενο σθεναρό οικονομικό περιβάλλον και την ανάκαμψη που παρατηρείται στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης το τέταρτο τρίμηνο του 2017 ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, τα δάνεια από άλλα τραπεζικά ιδρύματα, η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης, των πάγιων επενδύσεων καθώς και η ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους. Οι υπόλοιποι παράγοντες παρέμειναν αμετάβλητοι.

Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα καταγράψει περαιτέρω αύξηση, ενώ αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται και στη ζώνη του ευρώ, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά

Εξάλλου, η καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε περαιτέρω αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν, σύμφωνα με την ΚΤΚ, η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και οι καλύτερες προοπτικές της αγοράς κατοικιών.

Επιπλέον, η αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση χρέους και η έλλειψη εναλλακτικής χρηματοδότησης από άλλα τραπεζικά ιδρύματα είχαν επίσης θετική επίδραση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων. Σε γενικές γραμμές, η επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι ευοίωνες προοπτικές στον κατασκευαστικό τομέα, φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς.

Το πρώτο τρίμηνο του 2018 τόσο οι τράπεζες στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά.

Ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά

Επιπλέον, αναφέρεται στην έκθεση της ΚΤΚ ότι η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για αμετάβλητη ζήτηση που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, οι αυξημένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών και η αύξηση της εμπιστοσύνης καταναλωτών, σημειώνεται στην έκθεση της ΚΤΚ.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το πρώτο τρίμηνο του 2018, η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να καταγράψει αύξηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ