Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία

Εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία, με νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).

Με το νέο νόμο θα διασφαλίζεται, παράλληλα, η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών. Σημειώνεται ότι οι ΟΕΕ είναι επενδυτικά ταμεία τα οποία επενδύουν σε οτιδήποτε άλλο εκτός κινητών αξιών.

Όπως είπε στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, αναφερόμενη στις βασικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Αυγή Χρυσοστόμου, πέραν των θεμάτων που ρυθμίζει ο υφιστάμενος νόμος ΟΕΕ, το νομοσχέδιο εισάγει πρόνοιες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το θεσμικό πλαίσιο ακόμα πιο ελκυστικό, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών που έχουν παράδοση στον τομέα των επενδυτικών ταμείων, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις που εισάγονται αφορούν

-Τη σύσταση και λειτουργία Καταχωρημένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), οι οποίοι δεν θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά θα εποπτεύονται δια μέσου του Διαχειριστή τους, ο οποίος είναι πάντοτε αδειοδοτημένος.

-Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το αρχικό κεφάλαιο τον ΟΕΕ
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το διορισμό του θεματοφύλακα ανάλογα με τη μορφή του ΟΕΕ

-Τη σύσταση και λειτουργία ΟΕΕ, πρόσθετα, ως ετερόρρυθμου συνεταιρισμού είτε με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα

-Την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη σύσταση εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι ΚΟΕΕ συνιστούν πάντοτε εξωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ και απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες. Μπορούν να λειτουργούν ως ανοικτού ή κλειστού τύπου, υπό τη νομική μορφή του αμοιβαίου κεφαλαίου ή εταιρείας επενδύσεων σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου ή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού.

Οι ΚΟΕΕ δεν θα υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά θα εποπτεύονται δια μέσου του Διαχειριστή τους, ο οποίος θα είναι πάντοτε αδειοδοτημένος Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, εξήγησε στους βουλευτές ότι από τη στιγμή που ο Διαχειριστής αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή, δεν χρειάζεται η Επιτροπή να αδειοδοτεί και τα επενδυτικά ταμεία. «Μέχρι σήμερα εποπτεύαμε και τα funds και το manager και κάναμε διπλή δουλειά. Αδειοδοτούσαμε το μεγάλο fund manager και τα funds που έφερνε. Τώρα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να μην έχουμε τόση πολλή γραφειοκρατία, όπως άλλες χώρες, όταν είναι μεγάλες ο manager και έχει αυτές τις αυστηρές πρόνοιες τις οποίες εποπτεύουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε ξανά τη δουλειά για τo fund που αναλαμβάνει» είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ