Κάλεσμα στο κοινό για προστασία της σπάνιας κυπριακής τουλίπας

Για καταπάτηση και καταστροφή φυτών της ενδημικής τουλίπας Tulipa cypria στο χωριό Δένεια το περασμένο Σαβ/κο κάνει λόγο το Τμήμα Περιβάλλοντος και απευθύνει κάλεσμα στο κοινό να προστατεύσει το σπάνιο αυτό φυτό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος το περασμένο Σαββατοκύριακο πολίτες εξόρμησαν στο χωριό Δένεια με στόχο να δουν και να φωτογραφίσουν την ενδημική τουλίπα Tulipa cypria, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την καταπάτηση και καταστροφή αρκετών φυτών στην περιοχή.

Όπως υποδεικνύει το Τμήμα Περιβάλλοντος η Tulipa cypria φυτρώνει μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο και είναι πολύ σπάνιο φυτό διότι βρίσκεται στα κατεχόμενα χωριά Κορμακίτη-Μύρτου-Πάναγρα και στις ελεύθερες περιοχές μόνο στον Ακάμα και στα όρια της Κοινότητας Δένειας.

Το εν λόγω φυτό είναι ενταγμένο στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας για τους οικοτόπους (Αρ. 92/43/ΕΟΚ) και στον Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής [Αρ. 153(Ι)/2003].  Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας και τη Νομοθεσίας, εφόσον το είδος είναι ενδημικό και σπάνιο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τη διατήρηση και διαχείριση του έτσι ώστε να μην υποβαθμιστούν ή καταστραφούν οι φυσικοί οικότοποι όπου βρίσκεται ή να μειωθούν οι λιγοστοί πληθυσμοί του που υπάρχουν στο νησί, από την αποκομιδή, συλλογή, εκρίζωση, κοπή και καταστροφή των φυτών.

Με βάση τα πιο πάνω, για την προστασία της σπάνιας κυπριακής τουλίπας, το Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί το κοινό όπως, στην περίπτωση που επιθυμεί να δει ή να φωτογραφίσει τους πληθυσμούς του φυτού στη Δένεια, να το κάνει προσεχτικά και με μέριμνα, έτσι ώστε να μην καταστραφούν οι πληθυσμοί του και οι φυσικοί του οικότοποι.

Πηγή: κυπε