Τέσσερις θέσεις Δικηγόρων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«Ανοίγουν» τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενδιαφέρονται για τη μίσθωση υπηρεσιών τεσσάρων (4) δικηγόρων για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται στην Προκήρυξη, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή μέχρι τις 10 Μαΐου 2018.

Ακολουθεί η Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΚΑ Δημοσίευση

Δείτε τη Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών ΕΔΩ