ΥΠΚ: Οδηγίες προς τράπεζες για διαφήμιση δανείων

Νέες οδηγίες προς τις τράπεζες που αφορούν τη διαφήμιση συμβάσεων πίστωσης (δανείων) εξέδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Κυβέρνησης, τίθενται σε ισχύ από τις 15 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η πρώτη οδηγία με τίτλο «η περί των Γενικών Διατάξεων για τη Διαφήμιση και την Εμπορική Προώθηση Συμβάσεων Πίστωσης Οδηγία του 2018» (Οδηγία 2018/01/ΥΠΚ), εκδόθηκε για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής και επιβολής του άρθρου 10 του Νόμου αναφορικά με τις γενικές διατάξεις για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση για συμβάσεις πίστωσης.

Η Οδηγία διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η διαφήμιση δεν επιδιώκει να επηρεάσει τη στάση του καταναλωτή ως προς τη διαφημιζόμενη πίστωση ή ως προς τον πιστωτή μέσω ασάφειας, υπερβολής ή παράληψης, ότι ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και το περιεχόμενο της διαφήμισης είναι σαφή, δίκαια, ακριβή και μη παραπλανητικά.

Βάσει της οδηγίας, σε κάθε διαφήμιση οι υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τις βασικές πληροφορίες που παρέχει η διαφήμιση και πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και προβολής ώστε να είναι ευανάγνωστες, ενώ όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις που ανάλογα εμπεριέχονται σε διαφήμιση είναι εμφανείς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΤΠ.

Παράλληλα με την Οδηγία προς τους Πιστωτές με τίτλο «η περί των Κριτηρίων που θα Χρησιμοποιούν οι Πιστωτές για τον Καθορισμό Αντιπροσωπευτικού Παραδείγματος σε Διαφήμιση για Σύμβαση Πίστωσης Οδηγία του 2018» η ΥΠΚ, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθορίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι πιστωτές για τον καθορισμό αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, το οποίο διευκρινίζει συγκεκριμένες τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση και ακολουθείται σε ολόκληρη τη διαφήμιση.

Ανάμεσα σε άλλα, το υπό αναφορά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

α) αφορά ποσό δανειοδότησης €100.000 έτσι ώστε να διευκολύνει τον καταναλωτή να κατανοήσει τις λοιπές παραμέτρους και να είναι προσαρμόσιμο, στο ποσό που θα αφορά τον κάθε καταναλωτή.

Η κάθε διαφήμιση θα πρέπει να χρησιμοποιεί και αναφέρει ευκρινώς τον τύπο του επιτοκίου που αφορά τη διαφημιζόμενη πίστωση, το ύψος του βασικού επιτοκίου όπως ισχύει κατά τη στιγμή της διαφήμισης, καθώς και ένα περιθώριο για το προϊόν του παραδείγματος το οποίο αντιπροσωπεύει τον μέσο καταναλωτή, να αναφέρει ευκρινώς οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του παραδείγματος και να αναφέρει και να επεξηγεί ευκρινώς τυχόν έξοδα που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του παραδείγματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ