Η Κομισιόν προτείνει τριπλασιασμό κονδυλίων για μεταναστευτικό και ασφάλεια των συνόρων

H Koμισιόν προτείνει να τριπλασιαστούν τα κονδύλια για τη μετανάστευση και την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, με ποσό 34,9 δισ. ευρώ για το διάστημα 2021 – 2017 στο πλαίσιο του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού. Το ίδιο ποσό ήταν μόλις 13 δισ. στο προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, στη βάση της πρότασης που παρουσίασε ο Επίτροπος Αβραμόπουλος στο Στρασβούργο, όπου συνήλθε το Κολέγιο των Επιτρόπων, θα δημιουργηθεί νέο χωριστό ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα ενισχυθεί περισσότερο με ένα νέο μόνιμο σώμα περίπου 10.000 συνοριοφυλάκων. Το νέο ταμείο για τα σύνορα θα συμβάλει επίσης στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη χρηματοδοτώντας τον εξοπλισμό των εν λόγω ελέγχων.

Η πρόταση προβλέπει μέτρα για τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, την υποστήριξη μιας “ισχυρής, ρεαλιστικής και δίκαιης πολιτικής” για τη μετανάστευση, περιλαμβανομένου ενός νέου συστήματος ασύλου, και ταχύτερες και πιο συχνές διαδικασίες επαναπροώθησης.

Αναλυτικά, η Κομισιόν προτείνει να διατεθούν 21,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων συνολικά και να δημιουργηθεί νέο Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ) στο οποίο θα διατεθεί ποσό άνω των 9,3 δισ. ευρώ.

Το νέο ταμείο θα βασιστεί και θα συνεχίσει το έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την καλύτερη προστασία των συνόρων της ΕΕ με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τους συστηματικούς ελέγχους στα σύνορα και νέα διαλειτουργικά συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων το μελλοντικό σύστημα εισόδου/εξόδου, σημειώνει η Κομισιόν. Η χρηματοδότηση θα διοχετευθεί για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την αναχαίτιση και σύλληψη των ατόμων που συνιστούν απειλή, την υποστήριξη για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, καθώς και την άμεση παροχή επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη μέλη υπό πίεση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν το ταμείο θα εξασφαλίσει επίσης ότι η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ εξακολουθεί να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα μετριάσει τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης.

Επιπλέον 4,8 δισ. ευρώ, θα διατεθούν στα Κράτη Μέλη, προκειμένου να στηρίξει τα μέτρα για τη διαχείριση των συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος θα λάβει κατ` αποκοπήν ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί με βάση τον φόρτο εργασίας, την πίεση και τον βαθμό απειλής στα εξωτερικά χερσαία σύνορα (30 %), στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα (35 %), στους αερολιμένες (20 %) και στα προξενικά γραφεία (15 %).

Στη βάση της ίδιας πρότασης:

– 3,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για παροχή στοχευμένης στήριξης στα κράτη μέλη και σε έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες
– 1,3 δισ. ευρώ, ποσό που θα συμβάλει στην αγορά, συντήρηση και αντικατάσταση του πλέον προηγμένου τελωνειακού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη, όπως είναι για παράδειγμα νέοι σαρωτές, αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης πινακίδας κυκλοφορίας, ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για ανίχνευση και κινητά εργαστήρια για την ανάλυση δειγμάτων.
– 12 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και του eu-LISA.

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, η Κομισιόν προτείνει την αύξηση του κονδυλίου κατά 51 %, ώστε να ανέλθει στα 10,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ανανεωμένου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), σε τρεις βασικούς τομείς: το άσυλο, τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη, καθώς και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και τις επιστροφές.

Το ταμείο θα στηρίζει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά την επανεισδοχή, ενώ θα διαθέσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 6,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση της μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους.

Μια ενδιάμεση επανεξέταση θα λάβει υπόψη τις νέες ή πρόσθετες πιέσεις. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει κατ` αποκοπήν ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο κατανέμεται με βάση την αξιολόγηση των πιέσεων που αντιμετωπίζει και λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών στον τομέα του ασύλου (30 %), της νόμιμης μετανάστευσης και ένταξης (30 %) και της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης και της επιστροφής (40 %)·

Τέλος ποσό 4,2 δισ. ευρώ θα δεσμευθεί για την παροχή στοχευμένης στήριξης στα κράτη μέλη, για έργα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως η επανεγκατάσταση ή για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και για τη διοχέτευση έκτακτης χρηματοδότησης σε κράτη μέλη όταν και όπου την χρειάζονται. Εκτός του εν λόγω ταμείου σχεδόν 900 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του νέου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Το ποσό αυτό θα παρουσιαστεί χωριστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ