Το Συμβούλιο συμφώνησε στην γενική του θέση για τον έλεγχο ξένων επενδύσεων στην ΕΕ

Tη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, για λόγους ασφαλείας και στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης, συμφώνησε σήμερα το COREPER και ζήτησε δε από την Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Συμβούλιο, ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την ανάλυση των επενδύσεων από τρίτες χώρες σε στρατηγικούς τομείς και δημιουργεί ένα μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και με την Επιτροπή όσον αφορά τις επενδύσεις που ενδέχεται να θίγουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

“Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν βασική πηγή καινοτομίας, οικονομικής μεγέθυνσης και θέσεων εργασίας. Το να κρατήσουμε την ΕΕ ανοικτή σε επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας, θα πρέπει όμως επίσης να διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των νευραλγικών τεχνολογιών μας από στρατηγικές απειλές και να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα υπονομεύονται ζωτικά μας συμφέροντα”, δήλωσε ο Emil Karanikolov, υπουργός Εμπορίου της Βουλγαρίας.

Επί του παρόντος, λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει νομοθεσία που να τους επιτρέπει να εξετάζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η πρόταση που υπέβαλε η Koμισιόν το Σεπτέμβριο του 2017 έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, με τον καθορισμό ενός συνόλου πληροφοριών προς ανταλλαγή και τη θέσπιση ορισμένων χρονικών ορίων. Η θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για έλεγχο από τα κράτη μέλη θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια και θα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις δυνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις των επενδυτικών εισροών στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Η ΕΕ είναι ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις και αποτελεί μια πολύ ανοικτή αγορά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξε σε κρίσιμους τομείς της ΕΕ απότομη αύξηση των επενδύσεων οι οποίες δεν οφείλονται στις συνήθεις δυνάμεις της αγοράς. Για παράδειγμα, αδιαφανείς δημόσιες επιχειρήσεις ή ιδιωτικές εταιρείες με στενούς κυβερνητικούς δεσμούς αγοράζουν ευρωπαϊκές εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής ή διπλής χρήσης (όπως τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική ή νανοτεχνολογίες) ή υποδομές στρατηγικής σημασίας οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν δυνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της ΕΕ.

Η πρόταση για τον έλεγχο των επενδύσεων έχει προσδιοριστεί ως νομοθετική προτεραιότητα και από τα τρία θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2018 κάλεσε επίσης το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σημειώσουν πρόοδο ως προς το φάκελο αυτόν.

Βάσει του κειμένου που εγκρίθηκε από τους πρέσβεις στην ΕΕ, η Προεδρία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Πηγή:ΚΥΠΕ