ΔΕΟΚ: Θέσεις και προτάσεις για τη στρατηγική εργοδότησης εργαζομένων από τρίτες χώρες

Τις προτάσεις και θέσεις της κατέθεσε η ΔΕΟΚ στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου που διεξάγεται στο Υπουργείο Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης του ξένου εργατικού δυναμικού στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΔΕΟΚ, το πρόβλημα της εργοδότησης αλλοδαπών περιλαμβάνει δύο βασικές πτυχές, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν και να αναλυθούν σε βάθος, ώστε να διαμορφωθεί μια νέα στρατηγική που να είναι πραγματικά αξιόπιστη και αποτελεσματική -η πρώτη πτυχή αφορά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην αγορά εργασίας και στην οικονομία την τελευταία δεκαπενταετία, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την μαζική εργοδότηση Ευρωπαίων εργαζομένων.

Η δεύτερη πτυχή, σημειώνεται, αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εργαζομένων από τρίτες χώρες και την εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση των στοιχειωδών εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Η ΔΕΟΚ πιστεύει ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να προχωρήσει στην διεξαγωγή έρευνας ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες όλων των κλάδων της οικονομίας σε ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό. Εφόσον, αναφέρει, τεκμηριώνεται ότι υπάρχει έλλειψη ντόπιου εργατικού προσωπικού σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα επαγγέλματα να παραχωρείται άδεια εργοδότησης αλλοδαπών υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα αναλαμβάνει να εκπαιδεύει σε καθορισμένη χρονική περίοδο ντόπιους και κοινοτικούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα τους αντικαθιστούν.

“Οι εργοδότες στους οποίους θα παραχωρείται άδεια για εργοδότηση αλλοδαπών εργαζομένων πρέπει να δεσμεύονται ότι θα τηρούν πλήρως τη συλλογική σύμβαση του κλάδου ή της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται αντίστοιχη συλλογική σύμβαση, οι όροι απασχόλησης να συμφωνούνται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα είναι υποδεέστεροι των κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων”, προστίθεται.

Αναφέρει ότι για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης των ξένων εργαζομένων όλα τα συμβόλαια εργασίας πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα τους ώστε να γνωρίζουν τους όρους απασχόλησης πριν τα υπογράψουν και ξεκινήσει η εργοδότηση τους.

Οι ξένοι εργάτες επίσης, προστίθεται, δεν πρέπει να υποχρεώνονται να παραμένουν στον ίδιο εργοδότη σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι αλλά να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται σε άλλο κλάδο και εργοδότη υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει εξασφαλισμένη άδεια εργοδότησης ξένου εργατικού προσωπικού.

Για σκοπούς ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης των ξένων εργατών, αναφέρει η ΔΕΟΚ, επιβάλλεται η δημιουργία μικτών κλιμακίων με δικαιοδοσία να παρεμβαίνουν και να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση και εργοδότηση οικιακών βοηθών, η ΔΕΟΚ προτείνει τη μετακίνηση της από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τεχνογνωσία.

Σημαντικό θέμα, προσθέτει, η Ομοσπονδία, το οποίο θα πρέπει να ρυθμισθεί στα πλαίσια της νέας στρατηγικής αφορά την πρακτική εξάσκηση ξένων φοιτητών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τη χρησιμοποίηση τους από τους εργοδότες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Πρέπει να εφαρμοστούν, σημειώνει, αυστηρά κριτήρια και έλεγχοι ώστε τα προγράμματα τους να περιορίζονται σε καθορισμένα εκπαιδευτικά πλαίσια ώστε να μην αντικαθιστούν Κύπριους εργαζόμενους κατά την περίοδο της εκπαίδευσης τους.

Τέλος η ομοσπονδία προτείνει τη συνέχιση των Συμβουλευτικών Επιτροπών στη Τμήμα Εργασίας με ευθύνη την εξέταση αιτημάτων από εργοδότες για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ