ΥΠΟΙΚ: Σημαντική ελάφρυνση για δικαιούχους δανειολήπτες από το Εστία

Σημαντικής ελάφρυνσης θα τυγχάνουν οι δυνητικοί δικαιούχοι δανειολήπτες από την κυβερνητική χορηγία, το χαμηλότερο επιτόκιο και την επιμηκυνθείσα περίοδο αποπληρωμής του δανείου τους με βάσει τις πρόνοιες του Σχεδίου Εστία, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωσή του για τη δημιουργία του Σχεδίου Εστία, το Υπουργείο παρουσιάζει τις βασικές αρχές του, τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο πλαίσιο της αίτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ο οποίος θα είναι ο διαχειριστής του σχεδίου.

Ο ΚΟΑΓ θα καταβάλλει μέρος των δόσεων αποπληρωμής μη εξυπηρετούμενων δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων «που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη και τα οποία προηγουμένως έχουν, κάτω από τους ίδιους όρους για όλους τους δανειολήπτες, τύχει αναδιάρθρωσης από τη δανείστρια τράπεζα/εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων».

Οι προϋποθέσεις

Το Εστία αφορά τα δάνεια/πιστωτικές διευκολύνσεις που «είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη πρώτης κατοικίας».

«Η αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, όπως θα προκύψει από τον μέσο όρο δύο εκτιμήσεων που θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων περιλαμβανομένης και μιας επιπρόσθετης περιόδου 30 ημερών μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι «κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπόλοιπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη, ανά τράπεζα, ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερες από 90 ημέρες».

Προστίθεται ότι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €50.000.

Συμπληρώνεται ότι τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας – δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, πέραν της πρώτης κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις πέραν του δανείου που εξασφαλίζεται με την πρώτη κατοικία – δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 125% της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας, όπως θα προκύψει από την εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών.

Παράλληλα, ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας κατά τα τελευταία 10 έτη.

Αναφέρεται ακόμη ότι οι δανειολήπτες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του σχεδίου θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους εφόσον προηγουμένως η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην οποία βρίσκονται οι χορηγήσεις έχει συμφωνήσει να παράσχει τους ίδιους όρους αναδιάρθρωσης σε όλους τους δανειολήπτες που είναι δυνητικοί δικαιούχοι της χορηγίας και έχει υπογράψει το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης με τον ΚΟΑΓ.

Διευκρινίζεται ότι «στα επιλέξιμα δάνεια περιλαμβάνονται και όσα δάνεια έχουν χορηγηθεί από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του κράτους μετά την αναδιάρθρωση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας».

Υποβολή αίτησης

Ο δανειολήπτης που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, θα δηλώνει στην τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο Νέο Σχέδιο.

Ο οργανισμός, εφόσον έχει υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης, «θα έχει την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τα δάνεια που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ (α) του υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης και (β) της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας όπως αυτή θα προκύπτει από την εκτίμηση».

«Με βάση τον συγκεκριμένο μηχανισμό, οι τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα συνεισφέρουν με μία μείωση των υπολοίπων των δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων με ένα ποσοστό 32% κατά μέσο όρο ενώ η μείωση θα είναι αναλογικά μεγαλύτερη στις περιπτώσεις όπου η αγοραία αξία της υποθηκευμένης πρώτης κατοικίας είναι όσο πιο μικρή σε σχέση με το υπόλοιπο του δανείου», προστίθεται.

Ο ρόλος του ΚΟΑΓ

Αναφορικά με τη διαδικασία από πλευράς ΚΟΑΓ, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ο ΚΟΑΓ θα αξιολογεί την αίτηση και θα ενημερώνει γραπτώς τον δανειολήπτη και την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την έγκριση ή απόρριψή της και θα προχωρεί άμεσα στη σύναψη σύμβασης με το δανειολήπτη για παραχώρηση της χορηγίας.

«Ο ΚΟΑΓ θα καταβάλει στην τράπεζα/ εταιρεία και την τράπεζα/ εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων το 1/3 των εκάστοτε δόσεων για την αποπληρωμή, καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να καταβάλει τα υπόλοιπα 2/3», σημειώνεται.

Διευκρινίζεται ότι «σε περίπτωση που ο δανειολήπτης διακόψει την καταβολή της δικής του συνεισφοράς και τερματίσει την εξυπηρέτηση του αναδιαρθρωμένου δανείου, τότε η σύμβαση με τον ΚΟΑΓ θα ακυρώνεται και o ΚΟΑΓ θα τερματίζει την καταβολή της συνεισφοράς του που αντιστοιχεί στο 1/3 της αποπληρωμής».

Προστίθεται ότι «στη σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ ΚΟΑΓ και δανειολήπτη θα περιλαμβάνεται ρητή πρόνοια ότι στην περίπτωση διακοπής καταβολής των 2/3 της δόσης από τον δανειολήπτη και εκποίησης της πρώτης κατοικίας από την τράπεζα/ εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, θα επιστρέφεται στον ΚΟΑΓ το συνολικό καταβληθέν ποσό χορηγίας».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών «με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες του Σχεδίου οι δυνητικοί δικαιούχοι δανειολήπτες θα τυγχάνουν σημαντικής ελάφρυνσης από την κυβερνητική χορηγία, το χαμηλότερο επιτόκιο και την επιμηκυνθείσα περίοδο αποπληρωμής».

Επιπρόσθετα, αναφέρεται, «στις πλείστες των περιπτώσεων, οι δανειολήπτες δύναται να επωφεληθούν και από την εφάπαξ περικοπή του υπόλοιπου του δανείου».

«Τα οφέλη για τους δανειολήπτες θα προκύπτουν μόνο στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης είναι συνεπής με την τήρηση των όρων του αναδιαρθρωμένου δανείου» σημειώνεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι η έναρξη και η διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων στο σχέδιο Εστία θα ανακοινωθεί από τον ΚΟΑΓ μέσω δημόσιας πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων.

«Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή ακόμη και αν πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο σχέδιο», διευκρινίζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ