Μαρία Αγαθοκλέους: Η είσπραξη ΜΕΧ έπρεπε να ανατεθεί σε τρίτους

Άποψή μου ήταν ότι η τράπεζα έπρεπε να αναθέσει σε τρίτους την είσπραξη των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), ανέφερε η πρώην Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) Μαρία Αγαθοκλέους, από το 2014 μέχρι τον Αύγουστο 2018.

Ερωτηθείσα από την Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση του Συνεργατισμού κατά πόσο χρειαζόταν η συνδρομή της Altamira για την είσπραξη των ΜΕΧ και δεν μπορούσε να ενισχυθεί η υφιστάμενη μονάδα, η κα. Αγαθοκλέους ανέφερε ότι είχε διενεργηθεί σημαντικός όγκος αναδιαρθρώσεων στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης, ωστόσο στη συνέχεια έμπαιναν σε καταστάσεις που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Εξέφρασε την άποψη ότι η τράπεζα θα έπρεπε να αναθέσει την είσπραξη των ΜΕΧ, σε οίκους που ασχολούνταν με την είσπραξη τέτοιων δανείων. Όπως είπε, οι δυσκολίες που υπήρχαν αφορούσαν τόσο την κουλτούρα που υπήρχε στο Συνεργατισμό, αλλά και την νομοθεσία που δεν βοηθούσε και θεωρούσε ότι αυτοί οι οίκοι θα μπορούσαν να κινηθούν πιο επιθετικά στο θέμα της είσπραξης.

Σε σχέση με την Altamira, ανέφερε ότι ήταν ουσιαστικά η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΜΕΧ στην Ευρώπη, ενώ είχε γίνει και αξιολόγησή της από εξωτερικούς συμβούλους. Πρόσθεσε ότι τα πιστοποιητικά της εταιρείας δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν.

Η Επιτροπή της οποίας προΐστατο, ανέφερε, αξιολόγησε τη συμφωνία και διατύπωσε εισηγήσεις για βελτίωση των όρων συνεργασίας και αποφασίστηκε να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις της για μετριασμό των κινδύνων με την εισαγωγή ελάχιστων όρων απόδοσης, την εισαγωγή ποινών και πρόνοια για τερματισμό της συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία με την Altamira διαμορφώθηκε με τρόπο που διασφάλιζε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα της τράπεζας.

Ερωτηθείσα από την Επιτροπή, κατά πόσο είχε ένδειξη για τις παραδοχές στις οποίες θα κατέληγαν οι Ευρωπαίοι επόπτες στον επιτόπιο έλεγχο που έγινε Ιανουάριο του 2018, η κα. Αγαθοκλέους απάντησε αρνητικά. Όπως είπε, συζητούσαν με τους επόπτες σε μηνιαία βάση το θέμα των απομειώσεων, διάφορες παραμέτρους και παραδοχές, αλλά δεν είχαν ένδειξη ότι θα γινόταν επιτόπιος έλεγχος αρχές Ιανουαρίου και θα υιοθετούντο τόσο ακραίες παραδοχές που θα μηδένιζαν τις εξασφαλίσεις.

Για την περίοδο πριν από τη δημιουργία των Κεντρικού Φορέα στο Συνεργατισμό, ανέφερε ότι υπήρχε υστέρηση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζας δεν είχε την αρμοδιότητα ανάληψης κινδύνου και το κάθε ΣΠΙ καθόριζε τη δική του πολιτική. Είπε επίσης ότι σε ενοποιημένη βάση είχαν καταγραφεί διαφωνίες σε εκθέσεις από το 2007 μέχρι το 2017, αλλά όταν έπρεπε να μπει τάξη στα οικονομικά των αδυνάτων ΣΠΙ δεν υπήρχε δυνατότητα επιβολής.

Είπε επίσης ότι δεν υπήρχαν εποπτικές συστάσεις σε θέματα κεφαλαίων και απομειώσεων προ του 2013. Ανέφερε ακόμα ότι τα ΣΠΙ δεν είχαν τις δομές για ένα σωστό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, ενώ δεν υπήρχε και η ανάλογη κουλτούρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ