Τέλος στην επιστροφή ΦΠΑ μέσω τραπεζικών επιταγών

Το Τμήμα Φορολογίας σε ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι, από την 1η Αυγούστου 2018 η επιστροφή ΦΠΑ σε δικαιούχα πρόσωπα, γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος και η έκδοση τραπεζικών επιταγών έχει τερματιστεί.

Για επιστροφή ΦΠΑ μέσω τραπεζικού εμβάσματος απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου (ΤΦ1900)2017.

Ως εκ τούτου καλούνται όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για επιστροφή Φ.Π.Α. και αυτό δεν έχει ακόμη εξεταστεί ή ενδέχεται μελλοντικά να υποβάλλουν αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α., να υποβάλουν το εν λόγω έντυπο και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται.

Το έντυπο μπορεί να υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία».

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου (ΤΦ1900)2017, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πιο κάτω:

– Ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής.

– Εάν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση να σφραγιστεί στο μέρος δίπλα από το όνομα του εξουσιοδοτούντος, με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι, όσοι έχουν ήδη υποβάλει το πιο πάνω έντυπο, δεν χρειάζεται να το υποβάλουν ξανά. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς τον Έφορο Φορολογίας, υποβάλλοντας εκ νέου το έντυπο (ΤΦ1900)2017 με τα νέα στοιχεία, ώστε να αποφεύγονται λάθη που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα και καθυστέρηση στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι, δεδομένης της έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής επιστροφής του Φ.Π.Α., το Τμήμα Φορολογίας δεν προβαίνει σε καμία επιστροφή ΦΠΑ σε περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο (Τ.Φ.1900) 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ