Λειτουργικές εισηγήσεις για άμεση υλοποίηση από το Γενικό Λογιστήριο ενέκρινε το Υπουργικό

Σειρά λειτουργικών εισηγήσεων για άμεση υλοποίηση τους από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, σε συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2018 με την οποία καταγράφηκε η ανάγκη λήψης βελτιωτικών μέτρων στον τομέα της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και αφού η Κυβέρνηση ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο ως αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων να υποβάλει σχετική πρόταση, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε τα ακόλουθα:

Α. Την υλοποίηση των πιο κάτω λειτουργικών εισηγήσεων για άμεση υλοποίηση τους από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας:

  1. Πολιτική για όλες τις συμβάσεις έργων με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο, να απαιτείται:

Στην υποβολή προσφοράς να επαναφερθεί η απαίτηση για υποβολή  τραπεζικής εγγύησης συμμετοχής και επιστολής από τραπεζικό ίδρυμα ότι προτίθεται να αναλάβει τις ανάγκες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.

Την προσκόμιση πριν την υπογραφή της σύμβασης δεσμευτικής επιστολής από την τράπεζα ότι αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του εργολάβου για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

  1. Στα πρότυπα έγγραφα για διαγωνισμούς που αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων να προστίθεται πρόνοια που διαλαμβάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση που η αναθέτουσα Αρχή μέσω των αρμοδίων οργάνων της αποφασίσει να τερματίσει την σύμβαση με τον ανάδοχο να έχει την επιλογή και τον τρόπο να καλεί τον επόμενο στην σειρά υποψήφιο εργολάβο να αποδεχτεί να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.
  2. Η γενική ρήτρα καθυστέρησης να αυξηθεί σε 20% της ημερήσιας αξίας της σύμβασης και να αυξάνεται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις που η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται κρίσιμη. Σε περιπτώσεις στρατηγικά σημαντικών έργων, το ίδιο ποσό να περιλαμβάνεται και ως μπόνους επιβράβευσης για κάθε μέρα που η σύμβαση ολοκληρώνεται πριν την προϋπολογιζόμενη ημερομηνία, με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλες οι αρχές του δημοσίου θα χειρίζονται το συγκεκριμένο, ως έργο προτεραιότητας.

Β. Τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που αφορά την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών οι οποίες, μεταξύ άλλων, προνοούν

1  Ξεχωριστή αίτηση και πρόσθετο τέλος για την εξέταση του προσωρινού μέτρου το οποίο συνολικά συνεπάγεται αύξηση των τελών.

  1. Δυνατότητα για επιστροφή τελών κατά την κρίση και στο ύψος που κατά περίπτωση αποφασίζει η ΑΑΠ σε περιπτώσεις επιτυχούς προσφυγής ή απόσυρσης της απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
  2. Διαμόρφωση λεκτικού για να δοθεί η ευχέρεια στην ΑΑΠ, κατά την εξέταση των προσωρινών μέτρων να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμφέροντα που επηρεάζονται.
  3. Ενίσχυση του Προέδρου (Πρώην Δικαστής) με ένα ακόμα τουλάχιστον μέλος το οποίο θα είναι νομικός με ελάχιστη εμπειρία 6 χρόνων.

Γ.  Εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να αναθέσει στη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την υποβολή λεπτομερούς πρότασης εντός δύο μηνών για υλοποίηση των πιο κάτω Εισηγήσεων που αφορούν:

  1. Εισαγωγή του ρόλου του Λειτουργού Αγορών, ο οποίος θα είναι επαγγελματίας με ακαδημαϊκή πιστοποίηση και επιτυχή πρακτική εμπειρία.
  2. Διορισμός Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για μεγάλα, οριζόντια ή πολύπλοκα έργα.
  3. Σύσταση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Κεντρικής Μονάδας Αγορών που θα λειτουργεί ως Service Center.

Πηγή:ΚΥΠΕ