Συσσώρευση αποθεματικού €4 εκ. από κρατικές χορηγίες στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Συσσώρευση αποθεματικού, ύψους σχεδόν €4 εκατομμυρίων, από χορηγίες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από τα ποσά που δαπανήθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και εθνικών δράσεων, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση της για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι διαχρονικά καταβαλλόταν στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, από την Κυπριακή Δημοκρατία, μεγαλύτερο ποσό χορηγίας από εκείνο που δαπανείτο για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και εθνικών δράσεων, με αποτέλεσμα να προκύψει σημαντική συσσώρευση, ως αποθεματικό, το οποίο στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, ανερχόταν στα €3.962.375.

Ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται όπως, το οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύψει από την πιο πάνω διερεύνηση θα πρέπει να τύχει χειρισμού βάσει των οδηγιών που δίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με επιστολή του ενημέρωσε τα αρμόδια Υπουργεία όπως πριν παραχωρούν οποιαδήποτε κρατική χορηγία προς τους Οργανισμούς που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο τους θα πρέπει να ζητούν ελεγμένους λογαριασμούς, και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι Οργανισμοί διαθέτουν αποθεματικό, περιλαμβανομένων και των τραπεζικών υπολοίπων, θα πρέπει να λαμβάνονται οι δέουσες ενέργειες για ανάλογη μείωση ή αποκοπή της χορηγίας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, σύμφωνα με την έκθεση, πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι ο Οργανισμός θα προβεί σε διερεύνηση των λόγων συσσώρευσης και αν χρειαστεί θα προβεί στις αναγκαίες λογιστικές εγγραφές.

Αναφέρεται επίσης ότι το Γενικό Λογιστήριο με επιστολή του ημερ. 12.04.2018 μας πληροφόρησε ότι το απόθεμα που υπάρχει στον Οργανισμό Νεολαίας το οποίο έχει συσσωρευτεί είτε από πλεονάσματα της Κρατικής Χορηγίας είτε από άλλα έσοδα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού κατά την καταβολή της ετήσιας Κρατικής Χορηγίας που παραχωρεί στον Οργανισμό Νεολαίας.

Απόσπαση Λειτουργού Νεολαίας

Στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στον διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 20.5.2013, Λειτουργού Νεολαίας του Οργανισμού ως Επίτροπου Εθελοντισμού για την περίοδο 15.4.2013 μέχρι 28.2.2018 με το αιτιολογικό για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Αναφέρεται ότι ο Οργανισμός παραχώρησε στον υπό αναφορά λειτουργό άδεια άνευ απολαβών για όλη την περίοδο της θητείας του και προστίθεται ότι για την περίοδο 15.4.2013 μέχρι 31.12.2016, ο υπό αναφορά Επίτροπος αμειβόταν στη βάση της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που κατείχε στον Οργανισμό Νεολαίας, δηλαδή Α(8), ενώ από 1.1.2017 μέχρι 28.2.2018 αμειβόταν, βάσει Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 1.3.2017, στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α(14).

Αναφέρεται επίσης ότι μετά την επανεκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ο εν λόγω Λειτουργός επαναδιορίστικε στην πιο πάνω θέση και ζητήθηκε και πάλι από τον Οργανισμό Νεολαίας να του παραχωρήσει για τον σκοπό αυτό, άδεια άνευ απολαβών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κατόπιν σχετικής καταγγελίας, σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον επαναδιορισμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού, προέβη σε διερεύνηση του θέματος.

Αναφέροντας ότι «άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είτε όχι, μπορεί να παραχωρηθεί στον υπάλληλο σύμφωνα με διατάξεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο», η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι στις σχετικές διατάξεις που καθόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο, που βρίσκονταν σε ισχύ μέχρι τις 8.11.2017, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκαν νέες διατάξεις, ο μόνος λόγος που αναφέρεται για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι η παραχώρηση τέτοιας άδειας σε μητέρες για σκοπούς φροντίδας νεογέννητου παιδιού.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι όπως προκύπτει, οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία χορήγησης άδειας άνευ απολαβών στον Λειτουργό Νεολαίας που διορίστηκε ως Επίτροπος Εθελοντισμού για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος δεν κάλυπταν την περίπτωση αυτή και συνεπώς η εν λόγω χορήγηση δεν φαίνεται να ήταν σύννομη.

Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερ. 8.11.2017, καθόρισε νέες Διατάξεις οι οποίες κοινοποιήθηκαν στη Δημόσια Υπηρεσία με σχετική Εγκύκλιο του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 20.11.2017.

Προστίθεται ότι σύμφωνα με την υπό αναφορά εγκύκλιο, προστέθηκαν και άλλοι λόγοι για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών, που αφορούν σε σκοπούς εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, σπουδών ή συμμετοχής σε εξετάσεις, με πρωτοβουλία του αιτητή καθώς και στην κάλυψη θεσμικά της δυνατότητας παραχώρησης υπηρεσιών υπαλλήλων σε δημόσιες εταιρείες, κατ΄ ανάλογο τρόπο που ίσχυε για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

«Συνεπώς, και πάλι η παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για διορισμό σε αξίωμα δεν προβλέπεται», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στις νέες διατάξεις, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, καθορίζεται ανώτατο όριο χρονικής περιόδου που μπορεί να αιτηθεί υπάλληλος για χορήγηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών στο σύνολο της υπηρεσίας του, στα οκτώ έτη.

«Συνεπώς, ακόμα και αν η περίπτωση του εν λόγω Λειτουργού καλυπτόταν από τις πιο πάνω Διατάξεις, τίθεται χρονικός περιορισμός βάσει του οποίου η μέγιστη χρονική περίοδος για την οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ απολαβών στην υπό εξέταση περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη», προστίθεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ενόψει των πιο πάνω κωλυμάτων, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί η απόσπαση του εν λόγω Λειτουργού και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, με επιστολή της ημερ. 15.6.2018, τον ενημέρωσε ότι αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 4(1)(β) του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017(Ν.47(Ι)/2017), την απόσπασή του στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για περίοδο τριών χρόνων, από 1.3.2018 μέχρι 28.2.2021.

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(1) του πιο πάνω Νόμου «υπάλληλος που αποσπάται δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να απολαμβάνει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις της οργανικής θέσης την οποία κατέχει…» και συνεπώς ο υπό αναφορά Λειτουργός θα έπρεπε, με βάση τα πιο πάνω, να συνεχίσει να αμείβεται στην 4η βαθμίδα της Κλίμακας Α(8) που κατέχει στον Οργανισμό Νεολαίας.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο, με μεταγενέστερη απόφαση του αρ. 84.953, ημερ. 14.5.2018, αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση μισθοδοσίας, στον Επίτροπο Εθελοντισμού, ίσης με τη διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου ακαθάριστου μισθού του (4η βαθμίδα Κλίμακα Α8) και του ακαθάριστου μισθού που αντιστοιχεί στην 7η βαθμίδα της κλίμακας Α15, ετήσιου επιδόματος φιλοξενίας, ύψους €2.040, χρήση υπηρεσιακού τηλεφώνου και υπηρεσιακού οχήματος για μη αποκλειστική χρήση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων του 2014 και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύτηκε στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι επειδή διατηρούσε επιφυλάξεις αναφορικά με τη νομιμότητα της πιο πάνω απόφασης, το θέμα τέθηκε στις 6.8.2018, ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για νομική γνωμοδότηση, η οποία σε απαντητική επιστολή της ημερ. 30.10.2018, αναφέρει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στην απουσία, στον περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο (Ν.47(Ι)/2017), οποιωνδήποτε κανονισμών που να ρυθμίζουν θέματα όπως απολαβές, επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα των υπαλλήλων που αποσπώνται, αντίστοιχων αυτών που αναφέρονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1995 (Κ.Δ.Π 175/1995) και προβλέπονται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο 1/1990, φαίνεται να εφάρμοσε κατ’ αναλογία τις πρόνοιες των παραγράφων (δ) και (ε), του εδαφίου(1) του άρθρου 47 του πιο πάνω Νόμου 1/1990 που αναφέρονται σε απόσπαση υπαλλήλου «όταν απαιτείται η εκτέλεση καθηκόντων για ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών σε Υπουργείο, Τμήμα, Κλάδο ή Υπηρεσία» και «ειδικές περιπτώσεις όταν απαιτείται η εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε Υπουργείο, Τμήμα, Κλάδο ή Υπηρεσία», αντίστοιχα και έγκρινε την καταβολή ειδικής μισθοδοσίας στον Επίτροπο Εθελοντισμού, κάτι το οποίο δε θεωρεί ότι εφαρμόζεται για αποσπάσεις μη δημοσίων υπαλλήλων. Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί μέσω των πιστώσεων στα σχετικά κονδύλια της Προεδρίας να προσλαμβάνει Συμβούλους με συμβόλαια και το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει τις αμοιβές, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες.

«Στην προκειμένη περίπτωση δεν προσφέρθηκε συμβόλαιο στον Επίτροπο, αλλά η παραχώρηση της μισθοδοσίας και των ωφελημάτων από το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε για σκοπούς ίσης μεταχείρισης όλων των Επιτρόπων σε σχέση με την αμοιβή και τα επιδόματα τους και ότι η απόφαση αυτή αποτελεί πράξη εκτέλεσης της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανάθεση καθηκόντων στον Επίτροπο Εθελοντισμού», προστίθεται.

Αναφέρει επίσης ότι η αύξηση του μισθού του, που αφορά ποσό που αντιστοιχεί στην Κλίμακα Α14, προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού του 2018, Νόμο του 2017(Ν.51(ΙΙ)/2017), που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τέλος, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η νέα αύξηση που εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 84.953, ημερ. 14.5.2018 που αντιστοιχεί στην 7η βαθμίδα της Κλίμακας Α15 και αφορά την περίοδο 1.3.2018-31.12.2018 παραμένει μετέωρη εφόσον δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2018 και προσθέτει ότι η αύξηση αυτή προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος με την ψήφιση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελέσει Νόμο, οπόταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ