Παύει να ισχύει από 29 Μαρτίου η οδηγία για επιστροφές ΦΠΑ, για επιχειρηματικά έξοδα που προέκυψαν στο ΗΒ πέρσι

Παύει να ισχύει σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 29 Μαρτίου, 2019, ημερομηνία εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής, αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, ανακοινώθηκε σήμερα από το Τμήμα Φορολογίας.

Οπως αναφέρεται, από εκείνη την ημερομηνία δεν θα υπάρχει πρόσβαση στη ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλλεται για την επιστροφή ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για επιστροφή του ΦΠΑ που έχει πληρωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα έξοδα που έχει υποστεί μια επιχείρηση με βάση τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

ΦΠΑ που έχει καταβληθεί μέχρι 31.12.2018

Αναφορικά με το ΦΠΑ που έχετε υποστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 και το οποίο σας επιβλήθηκε για αγαθά που σας παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στον φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για την εισαγωγή αγαθών στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Μαρτίου, 2019 και όχι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 2019 όπως προνοείται από την Οδηγία.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής στο εν λόγω κράτος μέλος μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης στη Δημοκρατία μέχρι τις 10 Μαρτίου, 2019 είναι σημαντική, αφού από τις 30 Μαρτίου, 2019, η ηλεκτρονική δικτυακή πύλη δεν θα αναγνωρίζει ως κράτος μέλος το Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν θα μπορούν να διαβιβαστούν οι σχετικές αιτήσεις. Η έγκαιρη υποβολή της αίτησής σας θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για να μπορέσει το Τμήμα Φορολογίας να διαβιβάσει πριν τις 29.3.2019 την αίτησή σας στις φορολογικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε η αίτησή σας να παραληφθεί πριν το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι κράτος μέλος.

ΦΠΑ που θα έχει καταβληθεί από την 1.1.2019 – 29.3.2019

Αναφορικά με τον ΦΠΑ που έχετε υποστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 1.1.2019 -29.3.2019, το οποίο σας επιβλήθηκε για αγαθά που σας παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στον φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για την εισαγωγή αγαθών στο εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία, θα μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της 13ης Οδηγίας ΦΠΑ (86/560).

Πηγή:ΚΥΠΕ