Στην τροποποίηση του καταστατικού τους πρέπει να προχωρήσουν Σωματεία και Ιδρύματα με βάση το νόμο

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018, κάθε εγγεγραμμένο με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία Σωματείο και Ίδρυμα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού του, ώστε αυτό να συνάδει με τις απαιτήσεις που τίθενται από την εν λόγω νομοθεσία.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι πρότυπο Καταστατικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη αναφορά ως δείγμα, έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Εφόρων (Επάρχων) και του Υπουργείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ