Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα €1.050,9 εκ. το 2018

One euro

Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.050,9 εκ. (-5,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €344,2 εκ. το 2017 (1,8% στο ΑΕΠ) καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το 2018, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής επιβάρυνσης ύψους €1.662,0 εκ. που προέκυψε από την πώληση της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα.

Εξαιρουμένης της δημοσιονομικής αυτής επιβάρυνσης (ΣΚΤ), το δημοσιονομικό ισοζύγιο καταγράφει πλεόνασμα του ύψους των €611,1 εκ. (+2,9% στο ΑΕΠ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες για το 2018, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής επιβάρυνσης όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σημείωσαν αύξηση κατά €1.958,9 εκ. σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν στα €9.253,1 εκ. από €7.294,2 εκ. (26,9 % αύξηση).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €1.657,2 εκ. και ανήλθαν στα €1.747,6 εκ. (από €90,4 εκ. το 2017).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €105,3 εκ. (14,8%) και ανήλθε στα €814,9 εκ. σε σύγκριση με €709,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €101,9 εκ., ήτοι 4,3%, και ανήλθαν στα €2.456,3 εκ. (από €2.354,4 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €89,0 εκ. (3,4%) και ανήλθαν στα €2.708,8 εκ. (από €2.619,8 εκ. το 2017), ενώ αύξηση €12,5 εκ. σημείωσαν και οι πληρωθέντες τόκοι οι οποίοι ανήλθαν στα €515,1 εκ. σε σύγκριση με €502,6 εκ. τον προηγούμενο χρόνο.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,4 εκ. και ανήλθαν στα €474,0 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €463,6 εκ. το 2017 (2,2% αύξηση) και τέλος οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €4,8 εκ. (ή 8,7%) και ανήλθαν στα €59,9 εκ. από €55,1 εκ. το 2017.

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση αφού μειώθηκαν κατά €22,2 εκ. (ή 4,5%) και κατέγραψαν δαπάνη του ύψους των €476,5 εκ. το 2018 σε σύγκριση με δαπάνη ύψους €498,7 εκ. το 2017. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι δαπάνες αυτές μειώνονται κατά €54,0 εκ., ήτοι 12,7% (€371,2 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €425,2 εκ. το 2017).

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% (€563,8 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €8.202,2 εκ. το 2018 (από €7.638,4 εκ. το 2017).

Οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση το 2018. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,9% (ή €241,3 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€3.297,6 εκ. το 2018 από €3.056,3 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 12,3%, που αντιστοιχεί σε €228,1 εκ., και ανήλθαν στα €2.079,5 εκ. το 2018 (από €1.851,4 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το 2018 αυξήθηκαν κατά 7,8% (ή €133,2 εκ.) και ανήλθαν στα €1.842,8 εκ. (από €1.709,6 εκ. το 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €90,5 εκ. ή 4,9% και ανήλθαν στα €1.925,9 εκ. από €1.835,4 εκ. το 2017, ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €78,0 εκ. και ανήλθαν στα €167,2 εκ. το 2018 (σε αντίθεση με €89,2 εκ. που εισπράχθηκαν το 2017).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €51,8 εκ. (ή 8,9%) και ανήλθαν στα €633,0 εκ. ενώ την μικρότερη αύξηση σημείωσαν οι τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν και που ανήλθαν στα €229,1 εκ. το 2018 (από €218,9 εκ. που εισπράχθηκαν το 2017).

Η μόνη κατηγορία εσόδων που κατέγραψε μείωση το 2018 ήταν αυτή των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων, οι οποίοι μειώθηκαν κατά €31,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €115,9 εκ. το 2018, σε αντίθεση με €147,8 εκ. το 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ