Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ σε υπόθεση αποζημίωσης επιβατών γραφείου ταξιδίων που χρεοκόπησε

“Το άρθρο 8, παρ. 2 του κανονισμού 261/2004 έχει την έννοια ότι επιβάτης ο οποίος έχει δικαίωμα επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου έναντι του διοργανωτή του οργανωμένου ταξιδίου του, βάσει των εθνικών διατάξεων που μετέφεραν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 90/314, δεν έχει τη δυνατότητα να αξιώσει την επιστροφή αυτή από τον πραγματικό αερομεταφορέα, βάσει του ως άνω κανονισμού, έστω και αν ο εν λόγω διοργανωτής δεν είναι από οικονομικής απόψεως σε θέση να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου και παρέβη την υποχρέωσή του να συστήσει τις προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή εγγυήσεις ώστε να διασφαλίσει την εν λόγω επιστροφή χρημάτων”, προτείνει σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ, H. Saugmandsgaard Øe.

Οι προτάσεις αφορούν επικείμενη απάντηση του ΔΕΕ σε προδικαστικό ερώτημα που τέθηκε από πρωτοδικείο Noord‑Nederland, στις Κάτω Χώρες, για το εάν πρέπει το άρθρο 8 παρ. 2 του κανονισμού 261/2004 να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι επιβάτης, ο οποίος δυνάμει της (μεταφερθείσας στο εσωτερικό δίκαιο) οδηγίας 90/314 για τα οργανωμένα ταξίδια έχει δικαίωμα να αξιώσει από τον διοργανωτή του ταξιδίου του την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου του, δεν δύναται να αξιώσει την επιστροφή επίσης από τον αερομεταφορέα.

Κατά την άποψη του γενικού εισαγγελέα το αιτούν Δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί η διασύνδεση που πρέπει να γίνει μεταξύ του κανονισμού 261/2004, ο οποίος θεσπίζει ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα για τους επιβάτες ειδικά σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης, και της οδηγίας 90/314, η οποία προσεγγίζει μεταξύ τους τις διατάξεις των κρατών μελών που εφαρμόζονται όσον αφορά τους καταναλωτές που αγόρασαν οργανωμένο ταξίδι.

“Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι καταφατική, δύναται παρά ταύτα ο επιβάτης να αξιώσει από τον αερομεταφορέα την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου του, όταν αποδεικνύεται ότι ο διοργανωτής του ταξιδίου του, σε περίπτωση που είναι υπεύθυνος, δεν είναι από οικονομικής απόψεως σε θέση να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου και αυτός ο διοργανωτής του ταξιδίου δεν έλαβε μέτρα εγγυήσεως ώστε να διασφαλίσει την επιστροφή”, αναφέρει το ΔΕΕ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης που δημοσιοποιεί το Δικαστήριο, “μεταξύ της Aegean και της εγκατεστημένης στην Κύπρο G.S. Charter υφίστατο σύμβαση ναυλώσεως πτήσεων, σύμφωνα με την οποία η Aegean διέθεσε στην G.S. Charter –έναντι ναύλου– έναν συμφωνημένο αριθμό αεροπορικών θέσεων”.

“Στη συνέχεια, η G.S. Charter μεταπώλησε αυτές τις αεροπορικές θέσεις σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της Hellas, μιας εγκατεστημένης στις Κάτω Χώρες διοργανώτριας ταξιδιών”.

“Στις 19 Μαρτίου 2015 μια σειρά από επιβάτες πραγματοποίησαν κράτηση μέσω της Hellas για πτήση μετ’ επιστροφής από το Eelde προς την Κέρκυρα”.

“Οι πτήσεις αποτελούσαν μέρος οργανωμένου ταξιδίου κατά την έννοια της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. Οι εν λόγω επιβάτες πλήρωσαν στην Hellas το οφειλόμενο αντίτιμο του ταξιδίου. Ωστόσο, ο αριθμός των κρατήσεων μέσω της Hellas ήταν πολύ χαμηλός”.

“Στις 13 Ιουλίου 2015 η Hellas απέστειλε στους πελάτες της  επιστολή με την οποία τους ενημέρωσε ότι (μεταξύ άλλων) οι πτήσεις της 17ης και 24ης Ιουλίου 2015 ματαιώθηκαν, ενώ στις 3 Αυγούστου 2016 η Hellas κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως μετά από αίτησή της”.

Η οδηγία 90/314 μεταφέρθηκε στο ολλανδικό δίκαιο το οποίο προβλέπει την υποχρέωση των διοργανωτών ταξιδιών να λαμβάνουν εκ των προτέρων τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζουν ότι, όταν λόγω οικονομικής ανικανότητας αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι ταξιδιώτη, λαμβάνεται μέριμνα είτε για την ανάληψη των υποχρεώσεών τους από τρίτον είτε για την επιστροφή του αντιτίμου του ταξιδίου.

“Όσον αφορά την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων, η Hellas δεν συμμορφώθηκε προς τα ανωτέρω”, αναφέρει το Δικαστήριο.

Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη και η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα, αναφέρει το ΔΕΕ.

Πηγή:ΚΥΠΕ