«Το κράτος μου απαγορεύει να εργάζομαι γιατί έγινα 70!»

Οδηγός ταξί προσέφυγε στο Ανώτατο υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ηλικιακού ρατσισμού, στη βάση αντισυνταγματικού Νόμου

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Απαγορεύτηκε στον οδηγό ταξί Πέτρο Ιωακείμ από τη Λευκωσία να εργάζεται μετά τις 19 Φεβρουαρίου 2019 που έκλεισε τα 70 του χρόνια και έτσι καταχώρησε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ζητώντας ακύρωση της απόφασης για μη ανανέωση της επαγγελματικής του άδειας, καθώς, όπως υποστηρίζει, «η απόφαση αυτή αντίκειται στο Άρθρο 25 του Συντάγματος που θεσπίζει το δικαίωμα σε εργασία». Ο Πέτρος Ιωακείμ είναι ιδιοκτήτης του γραφείου ταξί «Νέον Ρόγιαλ» στην οδό Κωστάκη Παντελίδη, δίπλα στην πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία και είναι οδηγός ταξί από το 1970.  Στην προσφυγή του στο Ανώτατο, που έχει καταχωρηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2019 από τον δικηγόρο του, Χάρη Σταυράκη, τονίζεται ότι «η νομοθετική διάταξη η οποία θεσπίζει ηλικιακό περιορισμό στην ανανέωση άδειας ταξί στην οποία βασίστηκαν οι Καθ’ ων η Αίτηση (σ. σ. η Κυπριακή Δημοκρατία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών) για να εκδώσουν την προσβαλλόμενη απόφαση, είναι αντισυνταγματική».

Του ανανέωσαν την άδεια μόνο για 25 μέρες…

Όπως αναφέρει ο Χάρης Σταυράκης, ο πελάτης του ζητά με την προσφυγή του, «διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι η απόφαση του Τμήματος στις 24 Ιανουαρίου 2019 να ανανεώσει την επαγγελματική άδεια οδηγού, μόνο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2019 και όχι για τριετία ως η αίτησή του, είναι άκυρη και/ή στερείται οιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος». Ζητά επίσης, «διακήρυξη του Δικαστηρίου ότι η πρόνοια του Περί της Επαγγελματική Άδειας Οδηγού του νόμου 1989 στο άρθρο 6 (2) (α) που προνοεί ότι επαγγελματική άδεια οδηγού δεν μπορεί να χορηγηθεί ή ανανεωθεί για άτομα που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας τους, είναι αντισυνταγματική ή/και άκυρη και/ή στερείται οιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος.

Η αίτηση αυτή βασίζεται στα πιο κάτω νομικά σημεία:

*Η επίδικη πράξη και/ή απόφαση είναι άκυρη και στερείται οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος για τους ακόλουθους ή οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 1 Είναι αντισυνταγματική ή/ και παράνομη, καθότι αντίκειται στα Άρθρο 28 του Συντάγματος, βάσει του οποίου πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχουν ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως. 2 Είναι αντισυνταγματική ή/και παράνομη, καθότι αντίκειται στο Άρθρο 25 του Συντάγματος, βάσει του οποίου έκαστος έχει το δικαίωμα να ασκεί οιονδήποτε επάγγελμα ή να επιδίδεται εις οιανδήποτε απασχόληση, εμπόριο ή επικερδή εργασία. 3 Η νομοθετική διάταξη η οποία θεσπίζει ηλικιακό περιορισμό στην ανανέωση άδειας ταξί στην οποία βασίστηκαν οι Καθ’ ων η Αίτηση για να εκδώσουν την προσβαλλόμενη απόφαση είναι αντισυνταγματική, καθώς αντίκειται στο Άρθρο 25 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγματος το οποίο θεσπίζει το δικαίωμα σε εργασία. 4 Η νομοθετική διάταξη η οποία θεσπίζει ηλικιακό περιορισμό στην ανανέωση άδειας ταξί στην οποία βασίστηκαν οι Καθ’ ων η Αίτηση για να εκδώσουν την προσβαλλόμενη απόφαση είναι αντίθετη με διεθνείς συμβάσεις κυρωμένες από την Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες δυνάμει του Άρθρου 169 (3) έχουν υπέρτερη τυπική ισχύ».

«Ανεπίτρεπτη διάκριση στη βάση της ηλικίας»

Σύμφωνα με την προσφυγή, η νομοθετική διάταξη η οποία θεσπίζει ηλικιακό περιορισμό στην ανανέωση άδειας ταξί, «παραβιάζει α) Το δικαίωμα της εργασίας όπως προστατεύεται από το Άρθρο 23 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο αναφέρει τα εξής: «Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμα του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία». β) Το δικαίωμα της εργασίας όπως προστατεύεται από το Άρθρο 1 παράγραφο 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη, το οποίο αναφέρει το εξής: «Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για εργασία, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναγνωρίζουν ως έναν από τους κυριότερους αντικειμενικούς τους σκοπούς και αρμοδιότητες, την πραγματοποίηση και διατήρηση του ψηλότερου και σταθερότερου δυνατού επιπέδου απασχόλησης για την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης». γ) Το δικαίωμα της εργασίας όπως προστατεύεται από  το Άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρει το εξής: « Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα». 5 Ο ηλικιακός περιορισμός που θεσπίζει το Άρθρο 6 παράγραφος 2 του Περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου δεν είναι νόμιμος, καθώς δεν είναι ούτε αναγκαίος, ούτε κατάλληλος, ούτε πρόσφορος για την επίτευξη κάποιου από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 25 του Συντάγματος. 6 Ο ηλικιακός περιορισμός που θεσπίζει το Άρθρο 6 παράγραφος 2 του Περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου δεν είναι  νόμιμος, καθώς είναι αντίθετος με την αρχή της ισότητας, η οποία προστατεύεται με το Άρθρο 28 του Συντάγματος και εισάγει ανεπίτρεπτη και αδικαιολόγητη διάκριση στη βάση της ηλικίας των διοικουμένων. 7 Είναι αντισυνταγματική ή και παράνομη καθότι αντίκειται στο Άρθρο 9 του Συντάγματος, βάσει του οποίου έκαστος έχει το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνική ασφάλειας. 8 Αντίκειται και/ή παραβιάζει το Άρθρο 54 (2) του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 9 Είναι παράνομη ως αντίθετη με την αρχή της νομιμότητας, η οποία πρέπει να διέπει τη δράση της διοίκησης. 10 Οι Καθ’ ων η Αίτηση, δεν έλαβαν υπόψη γεγονότα που έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη και/ή έλαβαν υπόψη γεγονότα που δεν έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη. 11 Η απόφαση των Καθ’ ων η Αίτηση, στερείται επαρκούς αιτιολογίας κατά παράβαση των Άρθρων 26-32   του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και της Νομολογίας. 12 Η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, όπως η αρχή εφαρμόζεται τόσο από τα εθνικά, αλλά και υπερεθνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13 Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και οποιαδήποτε ενέργεια ενδιάμεση ή και προπαρασκευαστική αυτής εκδόθηκε υπό καθεστώς μη νόμιμα συγκροτημένων ή/και αναρμοδίων ή/και κακά ή/και παράνομα ή αντικανονικά συγκροτημένων ή/και συντεθειμένων διοικητικών οργάνων  κατά παράβαση των Άρθρων 15, 17 και 20-25 του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου και της Νομολογίας. 14 Παραβιάζει σχετική επί του θέματος νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.15 Είναι προϊόν νομικής και/ή πραγματικής πλάνης. 16 Οι Καθ’ Ων η Αίτηση ενήργησαν αντίθετα προς τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. 17 Οι Καθ’ ων η Αίτηση ενήργησαν κατά κακή και/ή πλημμελή άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας και/ή αντίθετα προς τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. 18 Δεν προηγήθηκε της εκδόσεως η δέουσα ή οποιαδήποτε έρευνα. 19 Λήφθηκε καθ’ υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας και/ή προσέβλεπε στην εξυπηρέτηση αλλότριου σκοπού. 20 Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση. 21 Παραβιάζει τους κανόνες της φυσικής δικαιοσύνης. 22 Παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης. 23 Είναι παράνομη ως ληφθείσα και/ή προσκρούοσα στις διατάξεις του Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά των Άρθρων 5 και/ή 8 και/ή 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (1) και/ή 28, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52. 24 Ο Αιτητής επιφυλάσσει το δικαίωμά του όπως με τη Γραπτή του Αγόρευση προσθέσει νέους λόγους ακύρωσης και/ή να τροποποιήσει και/ή να διευκρινίσει και/ή να εξειδικεύσει οποιονδήποτε και/ή όλους τους ήδη αναφερθέντες λόγους ακύρωσης, όταν λάβει γνώση όλων των ουσιωδών στοιχείων και/ή εγγράφων του διοικητικού φακέλου».

Καλή υγεία, λευκό ποινικό μητρώο

Η προσφυγή του Πέτρου Ιωακείμ, καταλήγει με τα ακόλουθα: «Η αίτηση αυτή βασίζεται στα πιο κάτω γεγονότα: 1 Ο Αιτητής οδηγεί ταξί από το 1970 περίπου και είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης από την ημερομηνία που αυτές εκδόθηκαν για πρώτη φορά και είναι ιδιοκτήτης του γραφείου ταξί «Νέον Ρόγιαλ» στην οδό Κωστάκη Παντελίδη στη Λευκωσία και ιδιοκτήτης τριών οχημάτων ταξί. 2 Η επαγγελματική του άδεια ανανεωνόταν έκτοτε ανελλιπώς, αφού πληρούσε όλα τα από τη νομοθεσία κριτήρια. 3 Κατά ή περί τον Ιανουάριο 2019, η επαγγελματική του άδεια έληξε και ο αιτητής προέβη στις δέουσες ενέργειες για την ανανέωσή της. Προς τούτο α) υπεβλήθη σε ιατρική εξέταση από κυβερνητικό ιατρό βάσει των προνοιών του Άρθρου 6 του Περί της Επαγγελματικής Άδειας Νόμου του 1989 και οι εξετάσεις αυτές ήταν θετικές, πιστοποιώντας ότι η υγεία του αιτητή του επέτρεπε να ανανεώσει την επαγγελματική του άδεια ή/και να συνεχίσει να εργάζεται ως οδηγός ταξί. β) Εξασφάλισε πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας. γ) Εξασφάλισε από κοινοτάρχη βεβαίωση ότι ουδένα επίδομα ανικανότητας ελάμβανε. δ) Συμπλήρωσε το αναγκαίο έντυπο για ανανέωση της επαγγελματικής του άδειας ως και τις προηγούμενες φορές για τριετή περίοδο, το οποίο και παρέδωσε προς την Αρχή Αδειών με τα ως άνω επισυνημμένα.

4 Η Αρχή Αδειών παρέλαβε την αίτησή του με τα ως άνω επισυνημμένα και η εκεί λειτουργός, του ανάφερε ότι δεν υπήρχε τρόπος να του ανανεώσουν την επαγγελματική του άδεια για τριετία ως αιτείτο, και ότι βασικά ήτο άνευ ουσίας να του την ανανεώσουν μόνο μέχρι την 19.2.2019 που θα συμπλήρωνε το εβδομηκοστό έτος ηλικίας του. 5 Μετά από επιμονή του αιτητή, η ως άνω λειτουργός, του ανανέωσε την επαγγελματική του άδεια, μόνο μέχρι την 18.2.2019 και του παρέδωσε και τη νέα του επαγγελματική ταυτότητα οδηγού. 6 Σαν αποτέλεσμα, από την 19.2.2019 ο αιτητής θα πάψει να κατέχει επαγγελματική άδεια οδηγού και δεν θα μπορεί πλέον να οδηγεί ταξί και να κερδίσει τα προς το ζειν σαν οδηγός ταξί και θα του είναι βασικά αδύνατον ή πολύ δύσκολο να εξεύρει άλλη εργασία στην ηλικία του».

Φωτο: Ο Πέτρος Ιωακείμ δήλωσε στην «24» ότι ελπίζει να δικαιωθεί από το Ανώτατο και να επιστρέψει στην εργασία του.