Αυξήθηκε στα €5.207,1 εκ. το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών

Αύξηση της τάξης του 9% παρουσίασε τον Μάρτιο του 2019 το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών και έφθασε στα €5.207,1 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €4.791,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2018.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 149 τον Δεκέμβριο του 2018 σε 154 τον Μάρτιο του 2019.

Το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αποτελείτο από καταθέσεις και δάνεια ύψους €346,7 εκ., από χρεόγραφα ύψους €477,7 εκ., από μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους ύψους €3.007 εκ., από μη χρηματιστηριακά στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των πάγιων στοιχείων) ύψους €1.165 εκ. και λοιπά στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων χρηματιστηριακών παραγώγων) ύψους €210 εκ.

Το συνολικό παθητικό αποτελείτο από δάνεια ύψους €738,1 εκ., από μετοχές/μερίδια ύψους €4.355 και λοιπές υποχρεώσεις ύψους €113,1 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ