Δημόσια διαβούλευση ανακοίνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το τροποποιητικό νομοσχέδιο, με τίτλο: «Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», στο πλαίσιο μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 στο εθνικό δίκαιο.

Το προσχέδιο νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment, από τις 24 Μαΐου 2019 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, στις 10:00 π.μ.

Οπως αναφέρεται, στόχος της συνάντησης, πέραν από την ενημέρωση για το εν λόγω προσχέδιο νόμου, είναι η συζήτηση των επί μέρους πτυχών του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε μέσα από διάλογο να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019 στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, ηλεκτρονικά στη διευθύνση: [email protected],-μέσω τηλεομοιότυπου, στον αριθμό 22774945, ενώ για οποιεσδήποτε σχετικές διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να απευθύνεται στον Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος Θεόδουλο Μεσημέρη, στον τηλεφωνικό αριθμό 2408948.

Πηγή: ΚΥΠΕ