Η ΕΑΤ άρχισε διαβούλευση για τον καταρτισμό κατευθυντήριων γραμμών στην παρακολούθηση δανείων

Δημόσια διαβούλευση σε σχέση με το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την προέλευση και παρακολούθηση των δανείων, άρχισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Μαθαίνοντας από τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ τα τελευταία χρόνια, το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών έχει ως στόχο, τονίζει η ΕΑΤ, να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες διαθέτουν ισχυρά και συνετά πρότυπα για τη λήψη, διαχείριση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου και ότι τα νέα δάνεια διαθέτουν υψηλή ποιότητα.

Σημειώνει πως το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αποσκοπεί επίσης να διασφαλίσει ότι οι πρακτικές των θεσμικών οργάνων εναρμονίζονται με τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών καθορίζει τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης για τη χορήγηση και παρακολούθηση των πιστωτικών διευκολύνσεων καθ `όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Αυτές εισάγουν απαιτήσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και συγκεντρώνουν τους στόχους της ΕΑΤ για προληπτική εποπτεία και προστασία των καταναλωτών, προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ