Τμήμα Δασών: Μείωση καθυστερημένων εσόδων από €6,1 σε €1,2 εκατ

Δραστικά μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των καθυστερημένων εσόδων από €6,1 εκατ. το Δεκέμβριο 2017 σε €1,2 εκατ. ένα χρόνο αργότερα, έλαβε το Τμήμα Δασών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα μελετηθεί και αν προκύπτουν θέματα, προβλήματα ή παραλείψεις, θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα συμμόρφωσης.  

Στην ανακοίνωσή του το Τμήμα αναφέρεται σε σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν στην Ειδική Έκθεση  και διευκρινίζει ότι «σημαντικός αριθμός θεμάτων που αναφέρονται στην εν λόγω Έκθεση, όπως διαχείριση κρατικής δασικής γης, υλοποίηση προϋπολογισμού, θέματα προσωπικού και χρήση υπηρεσιακών οχημάτων, έχουν ήδη τύχει χειρισμού, όπως καταγράφεται και στην ίδια την Έκθεση».

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των καθυστερημένων εσόδων, προστίθεται, το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, έχει λάβει δραστικά μέτρα, με αποτέλεσμα αυτά να μειωθούν από €6,1 εκατομμύρια που ήταν τον Δεκέμβριο του 2017 σε €1,2 εκατομμύρια, ακριβώς ένα έτος μετά.

Για θέματα στα οποία εμπλέκονται και άλλα Τμήματα ή Υπηρεσίες του Κράτους, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού και απλοποίηση των διαδικασιών, σημειώνεται.

Η Έκθεση, συνεχίζει η ανακοίνωση, θα μελετηθεί με τη δέουσα προσοχή και αν προκύπτουν θέματα, προβλήματα ή παραλείψεις, θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα συμμόρφωσης.

Το Τμήμα Δασών, επιθυμεί ακόμα «να τονίσει με έμφαση ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα πορίσματα ελέγχου και τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για συμμόρφωση, διόρθωση και βελτίωση».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταλήγει, έχει «αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή».

Πηγή:ΚΥΠΕ