Διαδραστικά εργαλεία για πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια εξάλειψης των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων (π.χ. εκρήξεων, πυρκαγιών, καταρρεύσεων, εκλύσεων επικίνδυνων χημικών ουσιών) πρωτοστάτησε στην προσπάθεια ανάπτυξης διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου (Online Interactive Risk Assessment – OiRA).


Σε ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ αναφέρεται ότι το πρώτο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ το 2011 και καλύπτει τον τομέα των Κουρείων και Κομμωτηρίων. Αργότερα, αναπτύχθηκαν άλλα οκτώ εργαλεία OiRA καλύπτοντας τις Εργασίες Γραφείου – Δημόσιας Διοίκησης, τις Εργασίες Τροφοδοσίας, τα Κρεοπωλεία, τις Σχολικές Μονάδες, τα Συνεργεία Επισκευής και Βαφής Οχημάτων, τα Καφεστιατόρια, τα Μικρά Εμπορικά Καταστήματα και τα Μικρά Τουριστικά Καταλύματα.

Τα εργαλεία OiRA βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://oiraproject.eu/el και:
Διατίθενται δωρεάν, είναι εύχρηστα και διατηρούν την ανωνυμία του χρήστη.
Είναι φιλικά προς τον χρήστη και δίνουν τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας και συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο.
Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.
Εστιάζουν στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων και παρέχουν τεχνική καθοδήγηση.

Ολοκληρώνοντας μέσω του εργαλείου OiRA, τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης τα οποία υποβοηθούν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

H προώθηση της χρήσης των εργαλείων OiRA αποσκοπεί:
Στην ενθάρρυνση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να μην έχουν τους πόρους και την τεχνογνωσία να εκτιμήσουν τους κινδύνους στην εργασία, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών στην Ευρώπη οι οποίες εφαρμόζουν διαδικασίες εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων.
Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.
Στην παροχή στήριξης, μέσω της εκπόνησης κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης κινδύνου, σε επιχειρήσεις ώστε αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και κερδοφόρες.

Επισημαίνεται ότι, η χρήση των εργαλείων OiRA αναμφίβολα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, γι’ αυτό και η προσπάθεια προώθησής τους πρέπει να είναι συλλογική.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στον εργασιακό χώρο. Χιλιάδες εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε πολλαπλές πηγές κινδύνου όπως π.χ. έκθεση σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, χημικούς, καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, φυσικούς παράγοντες (π.χ. θόρυβο, κραδασμούς και ακτινοβολίες), πτώσεις από ύψος, θερμική καταπόνηση, κ.ά.

Βασική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης κινδύνου. Μέσα από τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου ανά χώρο και θέση εργασίας, προκύπτουν τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για κάθε εργαζόμενο, τα οποία εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας ανάλογα, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών.

ΚΥΠΕ