ΚΤΚ: Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Promsvyazbank PJSC και της Joint-stock company Avtovazbank

Σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας που παραχωρήθηκε στην Promsvyazbank PJSC και στην Joint-stock company Avtovazbank, για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Κύπρο, προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σε σημερινή ανακοίνωση, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η άδεια λειτουργίας των υποκαταστημάτων των Promsvyazbank PJSC και Joint-stock company Avtovazbank ανακαλείται από τις 31 Ιουλίου 2019 και η σχετική καταχώρηση στο «Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο» διαγράφεται.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι έλαβε τις συγκεκριμένες αποφάσεις ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των υποκαταστημάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4Α(1)(α) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 66(Ι) 1997 ως εκάστοτε τροποποιείται («νόμος») σε συνέχεια της παράδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος από την Promsvyazbank PJSC και από την Joint-stock company Avtovazbank  δυνάμει του άρθρου 4(6) του νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ