Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Υγείας για κρατικές ενισχύσεις για το έτος 2019

Λόγω υποβολής πολλών αιτημάτων από Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα για τα πιο κάτω Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2019, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε όπως δοθεί παράταση μέχρι την Τρίτη 10.09.2019.

Η παράταση αφορά στα δύο Σχέδιά του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στις 21 Μαΐου 2019, ως ακολούθως:

–       Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2019, και
–       Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2019.

ΚΥΠΕ