Η Eurostat έκανε υπολογισμούς – “Βουλιάζουν” οι ελεύθερες περιοχές από τους αλλοδαπούς

Ìå ôñßá ëåùöïñåßá Ýöèáóáí ãýñù óôéò 12.30 óôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò Ðñïóöýãùí óôçí ÊïêêéíïôñéìéèéÜ ïé 87 áðü ôïõò óõíïëéêÜ 115 ðñüóöõãåò, ðïõ äéáóþèçêáí óÞìåñá ôá îçìåñþìáôá áðü äýï óêÜöç ôçò ÅèíéêÞò ÖñïõñÜò êáé Ýíá ôçò ËéìåíéêÞò Áóôõíïìßáò, ÊõñéáêÞ 6 Óåðôåìâñßïõ 2015.ÓôÞèçêáí áíôßóêçíá êáé ôïõò ðáñÝ÷ïíôáé üëá ôá áíáãêáßá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ένα από τα ψηλότερα ποσοστά αλλοδαπών κατοίκων, οι οποίοι προέρχονται από ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες, παρουσίασε η Κύπρος στις αρχές του 2018, φτάνοντας τις επιδόσεις χωρών, όπως η Αυστρία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Λετονία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Γερμανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από τους 864,236 κατοίκους που ήταν ο πληθυσμός της Κύπρου την προηγούμενη χρονιά, ποσοστό πέραν του 17% αποτελείται από ξένους πολίτες, κρατών μελών της ΕΕ ή άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι που προέρχονται από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (εξαιρουμένων των Κυπρίων) ανήλθαν στους 114,536, καταλαμβάνοντας ποσοστό 13,2% του πληθυσμού της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ), έφτασαν τους 34,632, καταλαμβάνοντας ποσοστό 4% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου.

Στο Λουξεμβούργο οι περισσότεροι ξένοι
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κράτος μέλος της ΕΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών ήταν το Λουξεμβούργο, καθώς οι μη υπήκοοί του αντιπροσώπευαν το 48% του συνολικού πληθυσμού του.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με ιθαγένεια τρίτης χώρας έφτασαν τα 22,3 εκατομμύρια, αποτελώντας το 4,4% του πληθυσμού της ΕΕ.

Επιπλέον, την 1η Ιανουαρίου 2018, συνολικά 17,6 εκατομμύρια άτομα ζούσαν με την ιδιότητα του πολίτη άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειοψηφία των μη υπηκόων ήταν πολίτες τρίτων χωρών.