Πενήντα τρία προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για υγεία και ασφάλεια καταναλωτών

Πενήντα τρία προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών έχουν κοινοποιηθεί για την εβδομάδα που αρχίζει στις 05/08/2019 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα (GRAS-RAPEX – Report 32), σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του GRAS-RAPEX.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 53 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32/19.pdf

ΚΥΠΕ