Κομισιόν: Ζητά διατήρηση και επέκταση των μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία

“Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα ελκυστικό”, στην Κύπρο, “οι μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμισή του είναι φιλόδοξες, αλλά πρέπει να διατηρηθούν και να επεκταθούν”. Αυτό είναι το πρώτο από τα βασικά ευρήματα της Κομισιόν για την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Κύπρο, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στον ειδικό για τη χώρα κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση για το 2019.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, την ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019, στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμπίπτει με τη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση.

Γενικά για τα 28 Κράτη Μέλη, η έκθεση για το 2019 δείχνει ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς και να γίνει το επάγγελμά τους ελκυστικότερο.

Ειδικότερα σε σχέση με την Κύπρο, καταγράφεται ότι “υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας, ωστόσο, η προσφορά δεν είναι επαρκής για τις μικρές ηλικίες”.

Επιπλέον, “παρά την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ανεπαρκής αξιοποίηση των δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κυπριακής αγοράς εργασίας”, αναφέρει η Κομισιόν.

Σημειώνεται ότι “έχουν ληφθεί μέτρα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά τόσο η ελκυστικότητα και των δύο αυτών τομέων όσο και η συμμετοχή σε αυτούς παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα”.

Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία η έκθεση καταγράφει ότι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18- 24 ετών) έχουν μειωθεί από 11,7% σε  7,8% το 2008 (στη ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 14,2% για το 2009 και 10,6% για το 2018).

Η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε ηλικίες 30-34 ετών) έχει φτάσει από το 45,0% το 2009 στο 57,1% το 2018 (ΕΕ 32,3% και 40,7% αντίστοιχα).

Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρέχεται στο 84,7% το 2009 και 92,0% το 2018.  (στην ΕΕ 90,8% και 95,4% αντίστοιχα).

Η έκθεση προειδοποιεί ωστόσο ότι το ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση αυξηθεί από 32,8% το 2009 σε 35,6% το 2018, στα μαθηματικά από 42,0% σε 42,6% και στις θετικές επιστήμες από 38,0% 42,1%

Ακολούθως το ποσοστό απασχόλησης σπουδαστών που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα κατά επίπεδο ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος αναφοράς) μειώθηκε από το 81,1% το 2009 σε 78,9% το 2019 (στην ΕΕ αυξήθηκε από 78,3% σε 81,6%).

Η συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση (ηλικίας 25-64 ετών) μειώθηκε από 8,3% το 2009 σε 6,7% το 2018 (στην ΕΕ αυξήθηκε από 9,5% σε 11,1%).

Σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα, οι πτυχιούχοι με πτυχίο από το εξωτερικό φτάνουν το 35,1% το 2018 (δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2009), και οι πτυχιούχοι με ακαδημαϊκές μονάδες από το εξωτερικό μόλις το 3,6% για το ίδιο έτος (για την ΕΕ τα ποσοστά είναι 3,6% και 8,0% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης τα κράτη μέλη έχουν πλέον σχεδόν επιτύχει τον στόχο τους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ωστόσο, ενώ το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο μειώθηκε από 14,2 % το 2009 σε 10,6 % το 2018, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί από το 2016. Το ποσοστό των νέων που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε από 32,3 % το 2009 σε 40,7 % το 2018. Στην έκθεση διαπιστώνεται επίσης ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αντιστοιχεί σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης όσων τελείωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους και σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το ποσοστό των παιδιών που γράφτηκαν σε προσχολική εκπαίδευση αυξήθηκε από 90,8 % το 2009 σε 95,4 % το 2017. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται στην Ευρώπη, ένας στους πέντε 15χρονους μαθητές εξακολουθεί να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε απλές ασκήσεις ανάγνωσης, μαθηματικών και θετικών επιστημών, ενώ πάρα πολλά παιδιά εξακολουθούν να διατρέχουν
κίνδυνο εκπαιδευτικής φτώχειας.

Όπως σημειώνει η Κομισιόν, η φετινή όγδοη έκδοση της έκθεσης επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει και αναλύει τα πορίσματα μιας εκτενούς έρευνας μεταξύ των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τονίζεται η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την καλύτερη αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων όπως είναι η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες και η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, η έκθεση συνιστά την εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών στο σύστημα, για όλα τα μαθήματα και σε όλες τις αγροτικές και αστικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα της πολιτικής για την προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων να διδάξουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προσφορά ανάλογης κατάρτισης και κινήτρων ώστε να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, όσον αφορά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην ΕΕ παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές σε επίπεδο ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευση συγκριτικά με τις επενδύσεις τους πριν από την οικονομική κρίση του 2007-2008.

Πηγή: ΚΥΠΕ