Καραμπινάτα σκάνδαλα στον Αναδασμό

Διαχρονικά σκάνδαλα που ξεκίνησαν από το 1997 καταγράφονται στα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή για εννέα σχέδια αναδασμού που δημοσιοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες σε ειδική έκθεση με ελεγχόμενες οντότητες το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από τις 6 Ιουλίου 2018 μέχρι σήμερα και την Υπηρεσία Αναδασμού μέχρι τις 5 Ιουλίου 2018. Κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνει η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα με οδηγίες του οποίου διενεργείται έρευνα από την Αστυνομία για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Μέσα από τον έλεγχο διαπιστώνεται ενδεχόμενη καταστρατήγηση του σκοπού του αναδασμού και ενέργειες εκ μέρους της Υπηρεσίας Αναδασμού οι οποίες ενδεχομένως να συνιστούν κατάχρηση εξουσίας, καθώς και διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δημόσιοι λειτουργοί και εταιρείες ανάπτυξης γης, απέκτησαν ιδιοκτησίες σε περιοχές αναδασμού.

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την εκπόνηση εννέα σχεδίων αναδασμού, ενοποίησης και αναδιανομής, διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό κύριο μέλημα ήταν η δημιουργία τεμαχίων γης που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για οικιστικούς σκοπούς (με τη δημιουργία οδικών δικτύων και κυρίως εκμετάλλευση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας).

Σε πολλές περιπτώσεις, σημειώνεται, εκτάσεις αναδασμού εντάχθηκαν στη συνέχεια σε οικιστικές ζώνες. Η εικόνα κακοδιαχείρισης, ενισχύεται από το γεγονός πως εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου ενδεχομένως υπάλληλοι της Υπηρεσίας Αναδασμού και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέλη των Επιτροπών Αναδασμού και Εκτιμήσεως και συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με αυτούς, να έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Εντοπίστηκε περίπτωση αποξένωσης σημαντικά μεγαλύτερης έκτασης κρατικής γης από εκείνη για την οποία είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και μία περίπτωση στην οποία η έκταση εφαρμογής του Σχεδίου μειώθηκε σημαντικά από την Επιτροπή Αναδασμού χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, οι επιστολές που αφορούσαν στους ελέγχους των Σχεδίων αναδασμού Πύργου/2, Πάνω Αρόδων, Ύψωνα/2, Κιτίου-Σοφτάδων, Σκαρίνου και Μαρωνίου/3 κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε να αποφασίσει εάν προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης τυχόν ποινικών ή άλλων αδικημάτων.  Συναφώς αναφέρεται ότι, στη βάση των επιστολών αυτών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων κατά την εφαρμογή ορισμένων από των υπό αναφορά Σχεδίων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επιγραμματικά, στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, καταγράφεται η υπερβολική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των υπό εξέταση Σχεδίων, από επτά μέχρι και 16 χρόνια, επιπρόσθετα των ετών που προηγήθηκαν για προκαταρκτικές εργασίες και των ετών που ακολούθησαν μέχρι τη δημοσίευση των δαπανών των Σχεδίων.

Από τον έλεγχο των Σχεδίων Πάνω Αρόδων, Ύψωνα/2, Κιτίου-Σοφτάδων, Σκαρίνου, Πύργου/2, Αγίου Μάμα και Μαρωνίου/3, εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδεχομένως υπάλληλοι της Υπηρεσίας Αναδασμού και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέλη των Επιτροπών Αναδασμού και Εκτιμήσεως και συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με αυτούς, να έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Διαπιστώθηκε εκτεταμένη χρήση, ενδεχομένως και κατάχρηση, από τις Επιτροπές Αναδασμού, του δικαιώματος παραχώρησης εξαιρέσεων στη βάση προνοιών του οικείου Νόμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Έκθεση, η αιτιολόγηση για την εξαίρεση ήταν γενική και ατεκμηρίωτη και αρκετές φορές είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τεμαχίων με έκταση λίγο μεγαλύτερη από 4.000 τ.μ., που ήταν το ελάχιστο όριο που ίσχυε τότε για να επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, βάσει της τότε ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής.

Ανάμεσα στα σοβαρά ευρήματα, καταγράφεται και το γεγονός πως κατά την αναδιανομή των τεμαχίων της περιοχής αναδασμού Πύργου/2 παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία 37 τεμάχια συνολικής έκτασης 305.786 τ.μ. (αντί 411.869 τ.μ. που προέβλεπε η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 3.9.2003), δηλαδή παραχωρήθηκαν 106.083 τ.μ. επιπλέον σε ιδιώτες, σε βάρος της κρατικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, μετά την ψήφιση του Σχεδίου Μαζωτού από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες, η Επιτροπή Αναδασμού αποφάσισε τη σημαντική μείωση της έκτασης της περιοχής του Σχεδίου, κατά 56%. Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν είχε την εξουσία να λάβει τέτοια απόφαση αλλά θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία και στη συνέχεια θα έπρεπε να καθορίσει το Υπουργικό τη νέα οριογραμμή του Σχεδίου και να επαναλάβει εκ νέου τη διαδικασία για εφαρμογή μέτρων αναδασμού.

Εξάλλου, σε έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία στα μηχανογραφικά συστήματα της Υπηρεσίας Αναδασμού διαπίστωσε πως στο Σύστημα Παρακολούθησης των Δανείων, η Υπηρεσία Αναδασμού δεν διενεργεί κανένα έλεγχο, για σκοπούς διασφάλισης ότι η κατάσταση των οφειλετών που εισάγεται στο σύστημα συμπίπτει με αυτήν που διαμορφώθηκε από την τελική εγκεκριμένη κατάσταση ιδιοκτητών.

Πηγή: philnews