Υπηρεσίες και δήμοι επαναφέρουν λειτουργίες τους υπό τα μέτρα χαλάρωσης

Δημοτικές αρχές, υπηρεσίες και τμήματα του δημοσίου τομέα ανακοινώνουν την επαναφορά υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών υπό τα συνεχιζόμενα μέτρα προστασίας και επαναφορά δραστηριοτήτων πολιτών υπό τους νέους όρους περιορισμού διακίνησης που τίθενται σε εφαρμογή τη Δευτέρα.

Κλειστά τα Γενικά Καταστήματα την Πρωτομαγιά υπενθυμίζει το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία, όλα τα Γενικά Καταστήματα την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και ότι όσα Ειδικά Καταστήματα λειτουργήσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή με αναλογία 1 : 2.

Επαναφορά λειτουργιών Κτηματολογίου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 διευρύνει τους υφιστάμενους τρόπους εξυπηρέτησης των Πολιτών / Εταιρειών και γενικά όλων, όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που αποδέχεται χωρίς διευθέτηση ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για κατάθεση αιτήσεων που αφορούν την Εγγραφή Εμπράγματων Βαρών σε Ιδιοκτησίες ή Απαγορεύσεων σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

Επίσης αναφέρει ότι με διευθέτηση ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία αποδέχεται δηλώσεις Μεταβιβάσεων (Δωρεές / Πωλήσεις / Ανταλλαγές) και Υποθηκών και διευκρινίζει ότι το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό (ΕΚΛ).

Συνεχίζοντας προσθέτει ότι γίνεται αποδοχή αιτήσεων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας “DLS PORTAL” ή του Συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ», επισημαίνοντας ότι όλες οι αιτήσεις οι οποίες παρέχονται μέσω η-Υπηρεσιών π.χ. Πιστοποιητικά Έρευνας, Αντίγραφα Τίτλων Ιδιοκτησίας, Οριοθέτηση κ.α. θα παρέχονται μόνο μέσω αυτής της μεθόδου.

Επιπλέον αναφέρει ότι η αποδοχή αιτήσεων μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία αφορά όλες τις αιτήσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες και διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει καμιά διαδικασία ως προς τα έγγραφα και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, που απαιτούνται από τα ΕΚΓ, όσον αφορά έντυπα, υπογραφές, πιστοποιήσεις εγγράφων κ.α.

Είναι απαραίτητο το ίδιο το έντυπο της αίτησης, να είναι πιστοποιημένο και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατήριου / “ARC” (αλλοδαποί) του αιτητή.

Η αποδοχή αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προϋποθέτει ότι, δεν απαιτείται η προσκόμιση και των αρχικών εγγράφων, εκτός εάν οι ΕΚΛ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν / ταυτοποιήσουν τον αιτητή και τον αποστολέα.Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αρχικά έγγραφα εφόσον ζητηθεί να παραδίδονται σε φάκελο στο ειδικό κουτί του ΕΚΓ (θα τοποθετηθεί εκτός κτιρίου), οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Σημειώνει επίσης ότι καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ταυτότητας του αιτητή, της πλήρους διεύθυνσής του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του τηλεφώνου επικοινωνίας και προστίθεται πως όταν η αίτηση παραληφθεί, ο αιτητής, θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η αίτηση του παραλήφθηκε και εξετάζεται και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για αποδοχή της αίτησης, θα δίδεται Αριθμός Φακέλου και θα υπολογίζονται τα σχετικά τέλη και δικαιώματα. Αναφέρεται επίσης ότι ο αιτητής θα ενημερώνεται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σχετικό σύνδεσμο – “link” για πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας “JCC Smart” με προθεσμία πληρωμής είναι 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες. Στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν προχωρήσει στην πληρωμή, η αίτησή του θα απορρίπτεται και θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευκρινίζεται και προστίθεται ότι η διαδικασία πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας “JCC Smart” δύναται να συμπεριλάβει και υφιστάμενες αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί είσπραξη τελών / δικαιωμάτων.

Επαναλειτουργεί η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ανακοίνωσε ότι επαναλειτουργεί και ότι οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται κανονικά στα Γραφεία της, ώστοσο η πρόσβαση στα γραφεία της θα γίνεται με τη σειρά και για περιορισμένο αριθμό αιτητών κάθε φορά. Επίσης «για σκοπούς επισκέψεων σε γραφεία Λειτουργών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διευθετήσεις για συνάντηση σε συγκεκριμένα ημέρα και ώρα και ότι για τη διευθέτηση συνάντησης ή για πληροφορίες, οι πολίτες καλούνται όπως επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς.

Επαναλειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, θα επαναλειτουργήσει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop) για αποπληρωμή Δημοτικών Τελών, Άδειων, Προστίμων και Αποχετευτικών Τελών, προσθέτοντας ότι κατά την λειτουργία του, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού που θα προσέρχεται. Υπενθυμίζεται ότι η εξόφληση λογαριασμών, γίνεται και διαδικτυακά μέσω της JCC. Ταυτόχρονα καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να επιλέγουν όταν είναι δυνατό την υφιστάμενη εξυπηρέτηση τους μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του δήμου.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού αναπροσαρμόζει τη λειτουργία του

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) αναφερόμενο στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, αναφέρει ότι συνεχίζει να εκτελεί κατά προτεραιότητα εργασίες που έχουν σχέση με την ομαλή λειτουργία του υδρευτικού δικτύου και άλλες τεχνικές εργασίες, προσθέτοντας ότι η προσέλευση και διακίνηση του κοινού στα Γραφεία του ΣΥΛ θα γίνεται κατά τρόπο ελεγχόμενο και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες και ως εκ τούτου όσοι εισέρχονται στα Γραφεία του ΣΥΛ θα πρέπει να φέρουν προστατευτική μάσκα και να απολυμαίνουν τα χέρια τους κατά την είσοδο στα Γραφεία. Προσθέτει ότι οι πληρωμές θα μπορούν να γίνονται και μέσω της εφαρμογής για κινητά τύπου android και στο App store για κινητά τύπου iPhone, με την ονομασία WB Lemesos, της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων των εμπορικών τραπεζών. Διευκρινίζει επίσης ότι δεν θα προβαίνει στο παρόν στάδιο σε διακοπή της παροχής νερού λόγω απλήρωτων λογαριασμών.

Εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων και άλλες δραστηριότητες υπαίθρου

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ανακοίνωσε ότι η εκπαίδευση – άσκηση των κυνηγετικών σκύλων στην ύπαιθρο, θα επιτρέπεται, από τη Δευτέρα 4/5/2020 μετά από υποχρεωτική αποστολή γραπτού μηνύματος και ότι η διάρκεια εξόδου θα είναι για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι εντός του οχήματος θα πρέπει να επιβαίνουν το μέγιστο δύο πρόσωπα τα οποία και τα δύο θα πρέπει να έχουν αποστείλει γραπτό μήνυμα και να έχουν στην κατοχή τους το δελτίο ταυτότητας και την άδεια κυνηγίου τους και ότι στην περίπτωση που οι σκύλοι βρίσκονται σε άλλα υποστατικά από αυτά του ιδιοκτήτη των σκύλων, τότε η παραλαβή των σκύλων θα γίνεται χωρίς οι ιδιοκτήτες των σκύλων να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ισχύουν όλοι οι όροι των σχετικών διαταγμάτων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων αναφέρει η Υπηρεσία προσθέτοντας ότι παράλληλα ισχύουν και όλοι οι όροι των σχετικών διαταγμάτων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

Ερασιτεχνικό ψάρεμα

Το Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η μετάβαση για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα ή στους υδατοφράκτες επιτρέπεται από τη Δευτέρα, 4/5/2020, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει στην κατοχή του δελτίο ταυτότητας και την άδεια ερασιτεχνικής αλιείας. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται και η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα από την ακτή, για την οποία δεν απαιτείται άδεια ερασιτεχνικής αλιείας,
Υποχρεωτική αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998,
Όχι περισσότερα από δύο άτομα μαζί, νοουμένου ότι έχουν αποστείλει και οι δύο γραπτό μήνυμα,
Οποιαδήποτε διακίνηση μεταξύ των ωρών 22:00 – 06:00 απαγορεύεται,
Εφαρμόζονται οι όροι των σχετικών διαταγμάτων που αφορούν στη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID -19,
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ισχύουν όλοι οι όροι του Περί Αλιείας Νόμου και των Κανονισμών του.

Το ΤΑΘΕ πληροφορεί επίσης, ότι οι άδειες ερασιτεχνικής αλιείας εκδίδονται πλέον κανονικά μέσω της JCC. Όσοι αιτούνται έκδοση ερασιτεχνικής αλιείας για πρώτη φορά, πρέπει να αποστέλλουν την αίτηση τους και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ