ΥΠΟΙΚ: Έναρξη του Σχεδίου Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας για τις εφημερίδες

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έναρξη του Σχεδίου Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για έτος 2020, για στήριξη των εφημερίδων.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η υποστήριξη και διατήρηση της πολυφωνίας, ειδικότερα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, η προστασία του πλουραλισμού απόψεων, η ελευθερία της έκφρασης, η δημοκρατία και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας της πληροφόρησης.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

Α. Εφημερίδες που:

 • Κυκλοφορούν Παγκύπρια σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση.
 • Έχουν εγγραφεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
 • Εργοδοτούν σε μόνιμη βάση, τουλάχιστον 5 προσοντούχους δημοσιογράφους μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ή κατέχουν δημοσιογραφική ταυτότητα που εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
 • Το περιεχόμενο τους καλύπτει πρωτογενή αρθρογραφία.
 • Το περιεχόμενο τους αφορά ειδησεογραφία γενικού ενδιαφέροντος.
 • Είναι Παγκύπριας κυκλοφορίας και διανέμονται και στην ύπαιθρο.
 • Έχουν επενδύσει και στη διαδικτυακή επέκταση των υπηρεσιών τους.
 • Διατίθενται προς πώληση σε όλα τα σημεία Παγκύπρια και διανέμονται και σε όλα τα σημεία διανομής στις περιοχές της υπαίθρου.
 • Βρίσκονται σε κυκλοφορία τουλάχιστον τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Β. Πρακτορεία διανομής Τύπου σε Παγκύπρια βάση στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές που:

 • Εργοδοτούν τουλάχιστον 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και οδηγούς διανομής.

Από την καταβολή ενισχύσεων που προνοεί το Σχέδιο, εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις/οργανισμούς οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1407/2013.
 • Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης, μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Μορφή της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας

Στο πλαίσιο του Σχεδίου καταβάλλεται ενίσχυση ήσσονος σημασίας (επιχορήγηση) στις εφημερίδες που είναι δικαιούχοι για το έτος 2020, και το ύψος της οποίας υπολογίζεται, ως ακολούθως:

 • €3.000 για κάθε ημέρα κυκλοφορίας την εβδομάδα. Ο υπολογισμός της ετήσιας επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ημερών που κυκλοφορεί η εφημερίδα την εβδομάδα. Η ετήσια επιχορήγηση δεν ξεπερνά τις €21.000. Δηλαδή, αν μια εφημερίδα είναι ημερήσια, δηλαδή κυκλοφορεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βδομάδας, θα δικαιούται ενίσχυση €3.000 Χ 7 ημέρες = €21.000 ανά έτος για την περίοδο ισχύος του Σχεδίου.
 • €1.000 ανά κάθε προσοντούχο δημοσιογράφο, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών ή κατέχει δημοσιογραφική ταυτότητα που εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ως επιδότηση της μισθοδοσίας του, ο οποίος απασχολείται το ελάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη ως δημοσιογράφος και λαμβάνει μηνιαίο ακάθαρτο μισθό τουλάχιστον €1000, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση τις €46.000.

Σημειώνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται στις πιο πάνω κατηγορίες είναι τα ανώτατα ποσά που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα δικαιούχο (€21.000+€46.000= €67.000) και σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των €200.000, ως καθορίζεται στο άρθρο 3 (2) του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Όροι εφαρμογής του Σχεδίου

Για σκοπούς καταβολής της ενίσχυσης διασφαλίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ο κάθε αιτητής, «ενιαία επιχείρηση», ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο.

 • Η εφημερίδα/πρακτορείο έχει υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα από τον περί Εταιρειών Νόμο οικονομικά στοιχεία για την επιχείρηση στον Έφορο Εταιρειών.
 • Η εφημερίδα/πρακτορείο έχει υποβάλει Γραπτή Δήλωση πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει του Σχεδίου για οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα τελευταία δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Στην περίπτωση ενιαίας επιχείρησης, στη Γραπτή Δήλωση, να αναφέρεται το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έλαβαν όλες οι οντότητες που συνιστούν την ενιαία επιχείρηση.
 • Η εφημερίδα/πρακτορείο έχει διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις οφειλές της και τις υποχρεώσεις της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων ή πιστοποιημένων βεβαιώσεων διευθετημένων ή ρυθμισμένων οφειλών στον Έφορο Φορολογίας, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Σημειώνεται ότι, με βάση το άρθρο 6A του περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2002 (Ν.112(I)/2002) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, που αναφέρεται στον Συμψηφισμό Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους.

Το Σχέδιο αφορά σε εταιρείες οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται ανά δικαιούχο ενιαία επιχείρηση με βάση το παρόν Σχέδιο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €200.000, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει όλο το ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του παρόντος Σχεδίου μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Οι ενισχύσεις αυτές μπορούν επίσης να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Η ενίσχυση θα υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Διάρκεια του Σχεδίου

Το Σχέδιο αφορά το έτος 2020. Το Μέρος του Σχέδιου που αναλύεται στο 2 πιο πάνω δύναται να παραταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσθετη περίοδο δυο ετών, 2021 και 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους δια χειρός ή με συστημένη επιστολή μέχρι τις 30/7/2020 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου,
1439, Λευκωσία

Οι αιτητές θα ειδοποιηθούν γραπτώς για το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων)

Η Γραπτή Δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τους περί Έλεγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Πηγή: ΚΥΠΕ