ΕΤΕπ: Το 33% των εταιρειών που επενδύουν στην Κύπρο, επενδύουν και στην ενεργειακή απόδοση

Το 33% των εταιρειών που επενδύουν στην Κύπρο, επενδύουν και στην ενεργειακή απόδοση, όμως μόνο το 7% των συνολικών επενδύσεών τους σε βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης, ποσοστό μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και των ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τα σχετικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, η έρευνα διενεργήθηκε σε 12.500 επιχειρήσεις Κρατών Μελών της ΕΕ και σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μισές εταιρείες έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, με μικρό όμως μέρος του συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα για την Κύπρο η έρευνα καταγράφει ακόμη ότι “οι εταιρείες στην Κύπρο αναφέρουν ότι το ήμισυ του κτιριακού τους αποθέματος έχει υψηλά ή υψηλότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ), ένα μερίδιο σημαντικά υψηλότερο από αυτό σε ΕΕ και ΗΠΑ (δύο πέμπτα και ένα τρίτο, αντίστοιχα). Σχεδόν το 70% των εταιρειών που ερωτήθηκαν στην Κύπρο επενδύουν σε βελτιώσεις με ενεργειακό έλεγχο. Πάνω από τα δύο πέμπτα των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στην Κύπρο είχαν ενεργειακό έλεγχο τα τελευταία τρία χρόνια, παρόμοια με την ΕΕ και πάνω από τις ΗΠΑ. Το ποσοστό εκτέλεσης των ενεργειακών ελέγχων αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος και είναι ιδιαίτερα υψηλό σε τομείς έντασης ενέργειας αλλά και στις υπηρεσίες. Οι εταιρείες στην Κύπρο είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε βελτιώσεις όταν εφαρμόζουν προηγμένες πρακτικές διαχείρισης. Οι εταιρείες που επηρεάζονται περισσότερο από το ενεργειακό κόστος είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε βελτιώσεις.

Γενικά για την ΕΕ η ΕΤΕπ αναφέρει ότι “οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν επίσης ότι, κατά μέσον όρο, μόνο το ένα τρίτο των κτιριακών τους εγκαταστάσεων πληροί τις βέλτιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας“. Η έκθεση καταγράφει ότι “η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων γύρω από τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για την υιοθέτηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας”.

Επιπλέον καταγράφεται ότι οι εταιρείες που βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη – ιδίως στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία – πιστεύουν ότι περισσότερο από το 50% των κτιριακών τους εγκαταστάσεων ακολουθεί υψηλές ή τις βέλτιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από εκείνο στις εταιρείες της Λιθουανίας, οι οποίες ανέφεραν ότι μόνο το 16% των κτιριακών τους εγκαταστάσεων έχει ενεργειακή αποδοτικότητα.

Αναλυτικά καταγράφεται ότι το 2019, μόνο το 40% των εταιρειών της ΕΕ έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στη Σλοβακία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση (61%). Ακολουθούν η Ισπανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. “Μόνον αυτές οι επτά χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό στις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 47% των επιχειρήσεων έχουν επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση”, αναφέρει η ΕΤΕπ. Αντιθέτως, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία βρίσκονται στο άλλο άκρο του φάσματος.

Σε ό,τι αφορά το μερίδιό τους στις συνολικές επενδύσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δαπάνησαν μόνο το 10%, ενώ το ποσοστό για τις αμερικανικές εταιρείες ανέρχεται στο 12%. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, “ο ρόλος που διαδραματίζει το ενεργειακό κόστος στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ και των επιχειρηματικών τομέων”.

Διαβάστε επίσης:
Ν.Πηλείδου: Αναβαθμισμένη η εικόνα της κυπριακής ναυτιλίας από τη λειτουργία του Υφυπουργείου

Το 2019, το μερίδιο των εταιρειών που ανέφεραν ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις επενδύσεις κυμαινόταν από 6% στη Δανία έως 56% στη Λετονία. Γεωγραφικά, το μερίδιο αυτό είναι υψηλότερο στις νότιες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος) σε σύγκριση με τις σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία) και είναι ευθέως ανάλογο με την ύπαρξη υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος σημειώνεται ότι οι εταιρείες που βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη έχουν υψηλότερο ενεργειακό κόστος, παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, λόγω των υψηλότερων φόρων και εισφορών που αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ