Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν κατά €43 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020

Περαιτέρω πτώση κατά €43 εκατ. ή 0,5% σημειώθηκε στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο τέλος Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) την Πέμπτη, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €32.107 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 στα €32.217 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2020, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €110 εκατ. ή 0,3%.

Τα επιχειρηματικά δάνεια στο τέλος του α’ τριμήνου του 2020 ανήλθαν σε €16,2 δισ, εκ των οποίων τα €3,92 δισ. ή ποσοστό 24,2% ήταν μη εξυπηρετούμενα, ενώ τα συνολικά δάνεια προς νοικοκυριά ανέρχονταν σε €13,2 δισ, εκ των οποίων τα €4,6 δισ. ή 35% ήταν μη εξυπηρετούμενα.

Οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €8.929 εκατ. στο τέλος Μαρτίου σε σχέση με €8.968 εκατ. στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020, και €8.972 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 27,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 στο 27,7% στο τέλος Μαρτίου 2020. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 55% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 53,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-31.03.2020 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €18,4 δισ. ή 67,3%.

Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία), καθώς και σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης. Επίσης, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται ωστόσο και μη συμβατικές ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020 ανέρχονταν στα €5.259 εκατ., από τα οποία €3.964 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω. Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Μαρτίου 2020 παρουσιάστηκε πτώση ύψους €195 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ