Ικανοποίηση ΣΥΠΡΟΔΑΤ για οδηγίες ΚΤ προς Εταιρίες Εξαγοράς Πιστώσεων για υποχρεώσεις προς δανειολήπτες

Ικανοποίηση εκφράζει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ για τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τις Εταιρίες Εξαγοράς Πιστώσεων (Ε.Ε.Π) σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς τους δανειολήπτες σύμφωνα με τις οποίες, όπως αναφέρει, οι Ε.Ε.Π καλούνται να συνεργαστούν με τους δανειολήπτες, προχωρώντας σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες παραπέμποντας στην Οδηγία Περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συνεργάσιμους δανειολήπτες να αντεπεξέλθουν της πρωτόγνωρης και δύσκολης περιόδου.

“Καλούμε τους δανειολήπτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και συμφέροντα τους με ευγένεια χωρίς φόβο και να μας καταγγέλλουν κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των ΕΕΠ, που προκύπτουν από τις εγκύκλιους αυτές”, αναφέρει ο Σύνδεσμος. Συστήνεται επίσης, αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωση, η αποφυγή χρεώσεων κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης, που δεν είναι πλήρως εξηγήσιμες και κατανοητές στον δανειολήπτη.

“Με τις οδηγίες της η Κεντρική Τράπεζα συστήνει στις Ε.Ε.Π όπως στην στρατηγική που εφαρμόζουν για την διαχείριση των καθυστερήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πλείστοι των δανειοληπτών, αφού έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία. Επομένως οι πολιτικές και διαδικασίες τους θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τον σκοπό αυτό”, αναφέρεται.

Επίσης ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι θα πρέπει οι διαδικασίες να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αναδιαρθρώσεις να επιτυγχάνονται με ταχύτητα και οι λύσεις που προσφέρονται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες που βιώνει όλη η χώρα. Η Κεντρική, προστίθεται, καλεί τις εν λόγω εταιρίες να προχωρούν τις διαδικασίες χωρίς την φυσική παρουσία των πελατών.

Εξάλλου, βάσει των ίδιων οδηγιών οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) οφείλουν να παρέχουν με διαφάνεια στους δανειολήπτες πληροφορίες σχετικά με το βασικό επιτόκιο, τον τρόπο υπολογισμού και τον χρόνο που θα εισπράττεται ή χρεώνεται και θα πρέπει επίσης να δίνουν λεπτομέρειες για τυχόν άλλες χρεώσεις ή ανάκτηση εξόδων σχετικά με την πιστωτική διευκόλυνση ή το δάνειο.

Οι Ε.Ε.Π θα πρέπει επίσης να τηρούν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τη διαχείριση παραπόνων τα οποία λαμβάνουν από τους Δανειολήπτες και να καταρτίζουν εγχειρίδιο που θα καταγράφει επακριβώς τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να ακολουθούνται.

Επίσης, αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, θα πρέπει να συστήσουν Επιτροπή Επίλυσης Παραπόνων για τη διαχείριση των παραπόνων των Δανειοληπτών, που θα αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες χορήγησης ή διαχείρισης πιστώσεων. Η επιτροπή θα χειρίζεται τα παράπονα το συντομότερο δυνατόν , χωρίς οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και χωρίς χρέωση για τους δανειολήπτες. Η απόφαση θα δίδεται γραπτώς εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την λήψη του παραπόνου.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι οι ΕΕΠ θα συστήσουν λειτουργία διαχείρισης κινδύνου, λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης, λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης και λειτουργία ασφάλειας πληροφοριών.
Η Κεντρική καθορίζει επίσης λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας των ΕΕΠ, όπως διαχείριση κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, ασφάλειας πληρωμών.

Διαβάστε επίσης:
Πρόεδρος ΔΗΣΥ: Η Κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους εργαζόμενους εν καιρώ πανδημίας

Η ΚΤ καθορίζει, αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών, και τον τρόπο που θα ενεργούν τα μέλη του διοικητικού οργάνου, που θα πρέπει να ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση ώστε να εκτιμά και να αμφισβητεί τις αποφάσεις των ανώτατων διευθυντικών στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων από τη διεύθυνση της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ