Αμελητέα μείωση στα κόκκινα δάνεια τον Αύγουστο

Ουσιαστικά αμετάβλητα παρέμειναν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) τον Αύγουστο, το σύνολο των οποίων ανήλθε στα €6,52 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση €13,5 εκατομμυρίων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως ποσοστό των συνολικών δανείων, τα ΜΕΔ ανέρχονται στο 21,9%, με τον δείκτη ΜΕΔ να παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα συνολικά ΜΕΔ παρουσιάζουν μείωση €2,4 δισ., που αποδίδεται κυρίως στην πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων από την Τράπεζα Κύπρου (γνωστό και ως Helix 2) καθώς και στη λογιστική διαγραφή ΜΕΔ από την Ελληνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 βρίσκεται σε εφαρμογή μορατόριουμ καταβολής δόσεων για εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ βάσει οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα δάνεια αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα.

Τα συνολικά ΜΕΔ (βάσει της οδηγίας της ΕΑΤ) στο τέλος Αυγούστου διαμορφώθηκαν στα €6.517 εκατ. σε σύγκριση με 6.530 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην μεταφορά αναδιαρθρωμένων δανείων, ύψους €13,56 εκατ. στο χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων, αφού ολοκληρώθηκε η περίοδος παρακολούθησής τους βάσει της οδηγίας της ΕΑΤ.

Τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν τον Αύγουστο στα €5,44 δισ. ή 18,2% των συνολικών δανείων, παρουσιάζοντας μείωση €19,8 εκατ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις ανήλθαν στο τέλος Αυγούστου στα €4,19 δισ., εκ των οποίων τα €3,02 συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως ΜΕΔ.

Εξάλλου, οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε €3,63 δισ. τον Αύγουστο, εκ των οποίων οι €3,47 δισ. έναντι των ΜΕΔ, σε σύγκριση με €3,62 δισ. και €3,46 αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.

Από τα συνολικά δάνεια στο τέλος Αυγούστου, ύψους €29,81 δισ, τα €15,14 δισ, ή ποσοστό 53,13% του συνόλου, αφορούσαν επιχειρήσεις, εκ των οποίων τα €9,8 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ τα €12 δισ. αφορούσαν δάνεια νοικοκυριών.

Τα κόκκινα εταιρικά δάνεια ανήλθαν στο τέλος Αυγούστου στα €2,87 δισ., εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία, ύψους €2,43 δισ. να αφορά ΜΕΔ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ τα ΜΕΔ νοικοκυριών ανήλθαν σε €3,3 δισ. ή 27,5%.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις έναντι ΜΕΔ ανέρχονται στο 61% για επιχειρηματικά δάνεια, εκ των οποίων 61,7% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι συνολικές προβλέψεις για ΜΕΔ νοικοκυριών ανήλθαν σε 43,3%.

Πηγή: ΚΥΠΕ