Ελληνική Τράπεζα: €40 εκατ. κέρδος μετά τη φορολογία

Το κέρδος μετά την φορολογία για την εννιαμηνία του 2020 στα €40,0 εκατ., παρά τις ζημιές απομείωσης που παραμένουν αυξημένες. Κέρδος πριν τις ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία του 2020 στα €94,6 εκατ. Ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία 2020 στα €49,7 εκατ. με δείκτη ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων στο 1,3%.

Οι ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία του 2020 περιλαμβάνουν €47,3 εκατ. χρέωση που σχετίζεται με τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού. Καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2020 στα €212,2 εκατ. και καθαρό επιτοκιακό. περιθώριο στο 1,86% με καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή στα €2,58.

Επίσης οι νέες χορηγήσεις για την εννιαμηνία του 2020 συνολικού ύψους €712 εκατ.

Κεφαλαιακή επάρκεια

▪ Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 20,06%1 ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,51%1

▪ Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και συγκρίνονται ευνοϊκά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιότητα χαρτοφυλακίου χορηγήσεων

▪ Οι προσπάθειες για αντιμετώπιση των ΜΕΧ μέσω οργανικών και μη-οργανικών λύσεων συνεχίζονται

▪ Δείκτης καθαρών ΜΕΧ2 στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 3,1%

▪ Δείκτης ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 17,6% και Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 58,6%

Δομή ρευστότητας και χρηματοδότησης

▪ Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 454% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €5,5 δισ.

▪ Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,5%

▪ Μια ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζική

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο ήταν άνευ προηγουμένου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας, κάτω από αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες. Ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.

Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Από την αρχή της κρίσης θέσαμε επιτυχώς σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας με στόχο τη συνεχή εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας. Σε αυτό το πλαίσιο επανεξετάζουμε διαρκώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας αναλόγως, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Τα αποτελέσματα για την εννιαμηνία της Τράπεζας επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ισχυρή κατάσταση της οικονομικής θέσης μας σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,5% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%) είμαστε σε πολύ καλή θέση για να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά την εννιαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν ανήλθε σε €712 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάστασης της οικονομικής θέσης μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν πλέον μειωθεί στο 17,6% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας. Παράλληλα, έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας για την εκπαίδευση και μεταφορά των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης. Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε ότι οι πελάτες μας έχουν αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες, καθώς πέραν του 80% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία τη δέσμευσή τους και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.»