Το Συμβούλιο Γεωργίας – Αλιείας συμφώνησε στις αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2021

Μετά από μια έντονη διαπραγμάτευση δύο ημερών, οι 27 Υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία στο Συμβούλιο σχετικά με τα όρια αλιευμάτων για περισσότερα από 200 εμπορικά αποθέματα ψαριών στον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα για το 2021 και, στην περίπτωση ειδών βαθέων υδάτων, για 2021 και 2022.

Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, οι Υπουργοί συμφώνησαν να μειώσουν περαιτέρω τις βενθοπελαγικές αλιευτικές προσπάθειες στη Δυτική Μεσόγειο κατά 7,5% με σκοπό τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων στην περιοχή.

Αυτή η μείωση αποτελεί μέρος της δέσμευσης για μια συνολική και σταδιακή μείωση έως και 40% έως τις αρχές του 2025 για προοδευτική επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για όλα τα σχετικά αποθέματα σε αυτούς τους εξαιρετικά μικτούς τύπους αλιείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, ορίζονται και προσωρινές ποσοστώσεις για τα αποθέματα ιχθύων που μοιράζονται ΕΕ – ΗΒ. Οι προσωρινές ποσοστώσεις έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνέχιση της βιώσιμης αλιείας στις σχετικές περιοχές έως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια παρόμοια προσέγγιση συμφωνήθηκε για τη διαχείριση των αποθεμάτων με τη Νορβηγία.

Οι προσωρινές ποσοστώσεις περιλαμβάνουν αναλογική ανατροπή των υφιστάμενων αλιευτικών δυνατοτήτων του 2020 για τους τρεις πρώτους μήνες του 2021 (εφαρμόζοντας αναλογία 25% της συνολικής υφιστάμενης ενωσιακής ποσόστωσης).

Οι Υπουργοί συμφώνησαν για ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτήν την προσέγγιση με βάση την εποχικότητα (ορισμένα αποθέματα αλιεύονται κυρίως στις αρχές του έτους, π.χ. σκουμπρί και προσφυγάκι) και επιστημονικές συμβουλές (δραστικές περικοπές για ορισμένα αποθέματα π.χ. βόρεια γαρίδα).

Για τη διαφύλαξη των αποθεμάτων, οι υπουργοί συμφώνησαν να μειώσουν τα όρια αλιευμάτων, μεταξύ άλλων, χωματίδας στο Kattegat, αστακό της Νορβηγίας στο Skagerrak, μερλούκιου και μπακαλιάρου στο νότιο τμήμα του Ατλαντικού και διάφορα είδη βαθέων υδάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός αποθέματος γρεναδιέρου και μαύρου σπαθόψαρου.

Ακολούθως, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με μια ετικέτα καλής μεταχείρισης των ζώων σε ολόκληρη την ΕΕ, καλώντας την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για εναρμονισμένο σήμα σχετικά με τα τρόφιμα που παράγονται σύμφωνα με πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων υψηλότερα από εκείνα της νομοθεσίας της ΕΕ.

Μέσω των συμπερασμάτων, οι Υπουργοί ζήτησαν επίσης σταδιακά να συμπεριληφθούν όλα τα είδη ζωικού κεφαλαίου στην ετικέτα που θα καλύπτουν ολόκληρη τη ζωή τους (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της σφαγής) και να διασφαλιστεί η ομαλή αλληλεπίδραση με τις υπάρχουσες ετικέτες.

Επίσης, σε δημόσια σύνοδο, οι Υπουργοί συζήτησαν το σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατροφική επισήμανση της συσκευασίας (FOPNL), τα προφίλ θρεπτικών συστατικών και την επισήμανση προέλευσης, όπως ετοίμασε η Προεδρία.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν γενικά για τη σημασία ενός εναρμονισμένου FOPNL της ΕΕ, με σκοπό επίσης την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφών. Ενθάρρυναν επίσης την Κομισιόν να εκπονήσει νομοθετική πρόταση βασισμένη σε ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων.

Ενώ υπήρχε ευρεία υποστήριξη από τα κράτη μέλη για το κείμενο που ετοίμασε η προεδρία, δεν υπήρχε ομοφωνία. Με την υποστήριξη 23 κρατών μελών, η προεδρία θα εκδώσει το κείμενο ως συμπεράσματα της προεδρίας.

Η προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τη διάσκεψη για την ψηφιοποίηση και τη γεωργία που πραγματοποιήθηκε στις 2-3 Δεκεμβρίου 2020, υπογραμμίζοντας τη σημασία των γεωργικών δεδομένων και την ανάγκη για κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό τους.

Επίσης, η προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τη φετινή διάσκεψη των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών της ΕΕ που επικεντρώθηκαν στην πρόληψη και τον εντοπισμό παρατυπιών και απάτης, αλλά και στον σχεδιασμό στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τέλος, η κροατική αντιπροσωπεία υπέβαλε πρόσκληση για παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των ειδικών μέτρων COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για έξι επιπλέον μήνες το 2021 και η Κομισιόν απάντησε ότι θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των αγορών και θα παρεμβαίνει ανάλογα με τις ανάγκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ