Αυτές είναι οι ημερομηνίες εξέτασης Επιδομάτων, Βοηθημάτων και Συντάξεων

Την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις/Επιδόματα/Βοηθήματα (Περίοδος 15/01/2021 – 22/01/2021), ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, για το Επίδομα Ανεργίας εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 30/10/2020, και εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Για την Πληρωμή λόγω Πλεονασμού, εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Δεκέμβριο του 2019 και όπως σημειώνεται, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Για το Επίδομα Ασθενείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 17/08/2020.

Για την Σύνταξη Αναπηρίας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για την Σύνταξη Ανικανότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για το Επίδομα Σωματικής Βλάβης, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020.

Για το Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο, εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Για την Θεσμοθετημένη Σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούλιο του 2020.

Για την Κοινωνική Σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιούλιο του 2020.

Όσον αφορά την Σύνταξη Χηρείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020, ενώ με τη ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 05/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019 και του 2020.

Όσον αφορά το Βοήθημα Κηδείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020 και Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020.

Για το Επίδομα Ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020.

Για το Βοήθημα Τοκετού, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 03/08/2020.

Όσον αφορά το Επίδομα Μητρότητας, για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 21/09/2020 και για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Σεπτέμβριο του 2020.

Για το Επίδομα Πατρότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 11/05/2020.

Όσον αφορά τις Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν τα εξής:

Για την Θεσμοθετημένη Σύνταξη, εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1956.

Για την Σύνταξη Ανικανότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020.

Για την Σύνταξη Χηρείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Για το Επίδομα Ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Για τις Ποινικές Υποθέσεις, τον Νοέμβριο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 517 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 245 αφορούν εργοδότες και οι 272 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.