Τροποποίηση κανονισμών για τον αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις ενέκρινε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποίηση κανονισμών που αφορούν τη διαδικασία αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν με 34 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ο οποίος δύναται να επιβληθεί από την Επιτροπή Αποκλεισμού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος, αντικαθιστώντας την πρόνοια που προβλέπει ότι ο αποκλεισμός ισχύει από την ημερομηνία που έλαβε γνώση του σχετικού γεγονότος η εν λόγω επιτροπή.

Παράλληλα ενσωματώθηκε στο κείμενο των κανονισμών σχετική μεταβατική πρόνοια, σύμφωνα με την οποία οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών δε θα εφαρμόζονται σε υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Αποκλεισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ