Η Κομισιόν εγκρίνει πρόγραμμα επιδοτούμενων δανείων ύψους €20 εκ. για στήριξη ΜμΕ στην Κύπρο

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που επλήγησαν από την πανδημία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η δημόσια υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια, θα είναι ανοικτή σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η βοήθεια θα παρασχεθεί από τους πόρους του Κυπριακού Ταμείου Ενέργειας των Ταμείων (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής και Ανάπτυξης και το Κράτος), το οποίο ιδρύθηκε με συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τη διαχειρίζεται η ΕΤΕπ.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να λάβουν τα επιδοτούμενα δάνεια από έναν χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή που θα επιλεγεί από την ΕΤΕπ μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας χωρίς διακρίσεις. και να ενισχύσουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, βοηθώντας τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, (i) η διάρκεια των δανείων περιορίζεται σε έξι έτη, (ii) τα ετήσια επιτόκια των δανείων πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο, (iii) το ποσό δανείου ανά δικαιούχο είναι σύμφωνο με τι προβλέπεται από το Προσωρινό Πλαίσιο, (iv) τα δάνεια σχετίζονται με επενδυτικές ή / και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και (v) τα συμβόλαια δανείου θα υπογραφούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επιπλέον, το μέτρο περιλαμβάνει διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί ότι ο επιλεγμένος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής μεταβιβάζει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, το πλεονέκτημα του μέτρου στους τελικούς δικαιούχους.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ