Κομισιόν: 125 εκ. για την Κύπρο για προστασία θέσεων εργασίας

European Commission in Brussels

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 3,7 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE, του μέσου των 100 δισ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, οι προτάσεις ακολουθούν επίσημα αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του SURE, τα οποία υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα, επιπλέον της στήριξης που έχει ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο.

Το σύνολο της προτεινόμενης από την Κομισιόν χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 94,3 δισ. ευρώ για 19 κράτη μέλη.

Αναλυτικά προβλέπεται πρόσθετη στήριξη 394 εκατ. ευρώ για το Βέλγιο (8,2 δισ. ευρώ στο σύνολο), 125 εκατ. ευρώ για την Κύπρο, (604 εκατ. ευρώ στο σύνολο), 2,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα (5,2 δισ. ευρώ στο σύνολο), 113 εκατ. ευρώ για τη Λεττονία (305 εκατ. ευρώ στο σύνολο), 355 εκατ. ευρώ για τη Λιθουανία, 957 εκατ. ευρώ στο σύνολο), 177 εκατ. ευρώ σστη Μάλτα (421 εκατ. ευρώ στο σύνολο).

Αυτή η πρόσθετη στήριξη θα βοηθήσει τα έξι κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της επανεμφάνισης λοιμώξεων και των μέτρων ανάσχεσης που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπισή της. Η εξέλιξη της κατάστασης της υγείας και της οικονομίας οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των δημόσιων δαπανών οι οποίες συνδέονται με μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας. Τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα, καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων μέτρων, πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης στο πλαίσιο του SURE.

Μετά τις συμπληρωματικές ενισχύσεις που προτάθηκαν σήμερα, το μέσο SURE μπορεί ακόμη να διαθέσει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 5,7 δισ. ευρώ, και τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να υποβάλουν αιτήματα στήριξης.

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα έξι κράτη μέλη. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και μέτρα για την υγεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ