Βελτιώσεις στον νόμο για εκτίμηση των επιπτώσεων έργων στο περιβάλλον

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα εναρμονιστικό νόμο αναφορικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Υπέρ ψήφισαν 41 βουλευτές.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με τις διατάξεις ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι πέραν από τις πρόνοιες που έχουν εισαχθεί με εισήγηση της Κυβέρνησης, η Επιτροπή έχει εισαγάγει σειρά βελτιώσεων στον νόμο που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συλλογικότητα, τη διαβούλευση και την εμπλοκή του ενδιαφερόμενου κοινού, για έργα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πρόσθεσε ότι πέραν από την εμπλοκή του ενδιαφερόμενου κοινού στη διαδικασία διαβούλευσης, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση συνοπτικών πρακτικών από λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος στο στάδιο της αξιολόγησης τα οποία θα τίθενται στη διάθεση του κοινού, ώστε να γνωρίζουν τις απόψεις και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Παράλληλα ανέφερε ότι το νομοσχέδιο συζητήθηκε συνοπτικά αφού η Κύπρος βρίσκεται σε διαδικασία παράβασης για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ