Χρηματοδότηση από ΚΟΑΠ σε «προβληματική επιχείρηση» διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

H Ελεγκτική Υπηρεσία, σε ειδική έκθεσή της, διαπιστώνει ότι αίτηση από εταιρεία για χρηματοδοτική ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), θα έπρεπε να είχε απορριφθεί, αφού η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν προβληματική.

Διαπιστώνει επίσης μεγάλη επιείκεια του ΚΟΑΠ στον χειρισμό περιπτώσεων, όπου η εταιρεία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα χρονικά πλαίσια που καθόριζαν οι όροι του Μέτρου είτε για την υποβολή παραστατικών είτε για την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων.

Αναφέρει ότι ορισμένες από αυτές δικαιολογήθηκαν μετά από σχετικές τροποποιήσεις των όρων των Προκηρύξεων του Μέτρου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του, ενώ άλλες περιπτώσεις θεωρήθηκαν από τον ΚΟΑΠ, ότι οφείλονταν σε λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς ωστόσο αυτοί να τεκμηριώνονται, βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Διαπιστώνει επίσης ανεπαρκή αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλε η εταιρεία για αγορά επίπλωσης, στο πλαίσιο και των δύο Προκηρύξεων του Μέτρου, με αποτέλεσμα να υφίστανται εύλογες υποψίες για υποβολή ψευδών/πλαστών/τεχνητών προσφορών από την εταιρεία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, διενήργησε δειγματοληπτικό έλεγχο συμμόρφωσης, σε πληρωμές που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπό αναφορά Μέτρου. Λόγω των ευρημάτων, κρίθηκε αναγκαία τη διενέργεια επιπρόσθετου ελέγχου σε συγκεκριμένες αιτήσεις για τη χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου που υποβλήθηκαν από εταιρεία, κατά την 6η και 7η Προκήρυξη του υπό αναφορά Μέτρου και που αφορούσαν σε συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους €1.776.011.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επεσήμανε ότι, με βάση τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί, η αιτήτρια εταιρεία, κατά την ημερομηνία υποβολής των δύο αιτήσεων συμμετοχής της, θα έπρεπε να είχε χαρακτηριστεί ως «προβληματική», κατά την έννοια των σχετικών κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών και συνεπώς οι αιτήσεις της θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται, ο ανάδοχος του Μέτρου δεν έχει καθορίσει σαφείς διαδικασίες, βάσει των οποίων να αξιολογεί εάν η αιτήτρια επιχείρηση είναι προβληματική κατά την έννοια των σχετικών κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών.

«Εκφράσαμε τις επιφυλάξεις και προβληματισμούς μας, σε σχέση με τον τρόπο που ο ΚΟΑΠ και ο ανάδοχος ερμηνεύουν την αξιολόγηση μιας επιχείρησης ως προβληματικής και εισηγηθήκαμε όπως, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), ως αρμόδια Αρχή και ο ΚΟΑΠ, αποταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διευκρινίσεις και καθοδήγηση, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα χειρισμού των αιτήσεων και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», αναφέρεται.

Ο ανάδοχος, σημειώνεται, αποδέχτηκε την αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε η εταιρεία, στο πλαίσιο της 7ης Προκήρυξης του Μέτρου, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη Πολεοδομική Άδεια για την ανέγερση του έργου, θέτοντας ως προϋπόθεση όπως αυτή εξασφαλιστεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχτηκε παραστατικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία με τις αιτήσεις συμμετοχής, τα οποία δεν ήταν επαρκή και πλήρη.

Σημειώνεται επίσης ότι ο ΚΟΑΠ προέβη σε τροποποίηση των όρων του Μέτρου, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της κάθε Προκήρυξης, το οποίο, κατά την άποψή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενδέχεται να προκαλεί άνιση μεταχείριση των αιτητών. Αναφέρεται ότι, ως συνέπεια των εν λόγω τροποποιήσεων, η αίτηση της εταιρείας για χρηματοδότηση της κατασκευής του οινοποιείου στο πλαίσιο της 7ης Προκήρυξης του Μέτρου εγκρίθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη Άδεια Οικοδομής εντός του χρονικού πλαισίου που προέβλεπαν οι όροι του Μέτρου πριν την τροποποίηση.

Διαπιστώνεται επίσης ανεπαρκής αξιολόγηση, από τον ανάδοχο, των προσφορών που υπέβαλε η εταιρεία για αγορά επίπλωσης συνολικού ύψους €200.350 και €124.461, στο πλαίσιο της 6ης και 7ης Προκήρυξης του Μέτρου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, δεν φαίνεται να αξιολογήθηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η εταιρεία ενδεχομένως να υπέβαλε ψευδείς/πλαστές/ τεχνητές προσφορές για τις επενδύσεις επίπλων. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί και εύρημα, τόσο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) του ΚΟΑΠ, όσο και του Οργάνου Πιστοποίησης, ωστόσο δεν έτυχε σχολιασμού από τον Οργανισμό.

Διαπιστώθηκε επίσης παραχώρηση, από τον ανάδοχο και τον ΚΟΑΠ, αλλεπάλληλων χρονικών παρατάσεων στον αιτητή, για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου της 6ης Προκήρυξης του Μέτρου. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν έξι παρατάσεις συνολικής χρονικής διάρκειας 32 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου της 6ης Προκήρυξης, το οποίο, σύμφωνα με την αίτηση συμμετοχής, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών. Αναφέρεται ότι, τέσσερις εκ των έξι υπό αναφορά χρονικών παρατάσεων, παραχωρήθηκαν μετά από σχετική τροποποίηση των όρων της 6ης Προκήρυξης του Μέτρου κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της.

Επίσης διαπιστώνεται παραχώρηση παράτασης στην εταιρεία από τον ΚΟΑΠ, για τη διενέργεια πληρωμής του ποσού της επένδυσης που αναλογεί στο ποσό της προκαταβολής, από τις 15.11.2017 στις 30.11.2019 για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι ωστόσο δεν τεκμηριώνονται βάσει του άρθρου 2(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί και εύρημα του Οργάνου Πιστοποίησης.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο αιτητής, για τεκμηρίωση της δυνατότητάς του να καλύψει το μερίδιο της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, προσκόμισε καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της ίδιας συμμετοχής αποσύρθηκε μετά την υποβολή της αίτησης. Ως αποτέλεσμα, η υποβολή τραπεζικού λογαριασμού από μόνη της δεν

«Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, που ενδέχεται να οδηγούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις μας, βάσει των άρθρων 325(2) και 325(3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και βάσει του άρθρου 8 του Κανονισμού 883/2013/ΕΕ, ενημερώσαμε σχετικά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για δική της αξιολόγηση και σύσταση, ως το προς το κατά πόσο συντρέχουν λόγοι περαιτέρω έρευνας», αναφέρεται.

Η OLAF ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι, μελετώντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης και έχει ανοίξει φάκελο υπόθεσης, οι έρευνες για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επισημαίνεται ότι, η υπό αναφορά εταιρεία είναι ιδίων συμφερόντων με τις εταιρείες για τις οποίες γίνεται αναφορά και στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΤΠΟ/01/2021 «Σχέδια παροχής χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

«Τονίζουμε ότι οι αναφορές στην παρούσα Έκθεση και η κοινοποίηση του θέματος στην OLAF, ουδόλως σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι διατυπώνουμε κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων αδικημάτων», αναφέρεται.

Ολόκληρη η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το θέμα στον σύνδεσμο: www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/all/C2F750088E7D64F5C22586B50025E2E3?OpenDocument

Πηγή: ΚΥΠΕ